MENU CHÍNH

LIÊNN KẾT WEBSITE

LIÊN KẾT

 Văn bản bộ Mail bộ
Văn bản sở Mail sở
Văn bản phòng Văn bản trường
Thời khóa biểu Diễn đàn GD
Video Clip Albums ảnh
KĐCL Mầm non  Phổ cập GD
Smas 2.0 Tra cứu điểm

{LANGesize=ShowAdDiv;;<\/script>» Quản lý văn bản nhà trường

Tên / Số / ký hiệu : HDDGCNNGVTH/616/BGDĐT-NGCBQLGD
Về việc / trích yếu

Hướng dẫn đánh giá, xếp loại giáo viên tiểu học theo Quyết định số14/2007/QĐ-BGDĐT

Ngày ban hành 05/02/2010
Loại văn bản Văn Bản
Đơn vị / phòng ban Văn bản hành chính
Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo
Người ký duyệt Nguyễn Vinh Hiển
Cơ quan / đơn vị ban hành Bộ Giáo Dục và Đào tạo
Tải về Đã xem : 157 | Đã tải: 0
Nội dung chi tiết
BỘ GIÁO DỤC VÀ
ĐÀO TẠO
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------
Số: 616/BGDĐT-NGCBQLGD
V/v hướng dẫn đánh giá, xếp loại giáo viên tiểu học theo Quyết định số14/2007/QĐ-BGDĐT
Hà Nội, ngày 05 tháng 02 năm 2010
 
Kính gửi: Giám đốc các Sở Giáo dục và Đào tạo
Để các địa phương triển khai thực hiện Quy định về Chuẩn nghề nghiệp giáo viên Tiểu học (Chuẩn) được ban hành theo Quyết định số 14/2007/QĐ- BGDĐT ngày 4/5/2007 của Bộ trưởng, Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn sử dụng Chuẩn trong quá trình đánh giá, xếp loại giáo viên tiểu học theo Chuẩn như sau:
I. YÊU CẦU
1. Đảm bảo chính xác, khách quan, công khai, công bằng, dân chủ. Phải dựa vào các kết quả đạt được thông qua các minh chứng phù hợp với các lĩnh vực, yêu cầu, tiêu chí của Chuẩn.
2. Xác định được mặt mạnh, mặt yếu về năng lực nghề nghiệp, hiệu quả làm việc trong điều kiện cụ thể của nhà trường để giúp giáo viên phát triển khả năng giáo dục và dạy học.
3. Thực hiện theo đúng các quy định tại Quyết định số 14/2007/QĐ- BGDĐT và văn bản hướng dẫn của các cấp quản lý. Xây dựng môi trường thân thiện, dân chủ và thật sự tôn trọng lẫn nhau trong quá trình đánh giá. Không tạo nên sự căng thẳng cũng như không gây áp lực cho cả phía quản lý và giáo viên.
II. HƯỚNG DẪN TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI GIÁO VIÊN
1. Các bước đánh giá, xếp loại
Các bước đánh giá, xếp loại giáo viên tiểu học được thực hiện theo quy định tại Điều 10 Quy định về Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học (ban hành kèm theo Quyết định số 14/2007/QĐ-BGDĐT ngày 4/5/2007). Cụ thể như sau:
Bước 1. Giáo viên tự đánh giá, xếp loại
Đối chiếu với Chuẩn và minh chứng do bản thân tự xác định, mỗi giáo viên tự đánh giá và ghi điểm đạt được ở từng tiêu chí vào Phiếu giáo viên tự đánh giá (theo phụ lục 1 đính kèm công văn này); giáo viên ghi nguồn minh chứng bằng cách đánh số các minh chứng đã có và ghi vào dòng tương ứng với các tiêu chí đã được cho điểm. Căn cứ vào tổng số điểm và điểm đạt được theo từng lĩnh vực, giáo viên tự xếp loại đạt được (theo 4 loại: loại kém, loại trung bình, loại khá, loại xuất sắc). Cuối cùng giáo viên tự đánh giá về những điểm mạnh, điểm yếu, nêu hướng phát huy và khắc phục.
Bước 2. Tổ chuyên môn đánh giá, xếp loại
Xét kết quả tự đánh giá của giáo viên (Phiếu giáo viên tự đánh giá) và nguồn minh chứng do giáo viên cung cấp, tập thể tổ chuyên môn nơi giáo viên công tác tiến hành việc kiểm tra các minh chứng, xác định mức điểm đạt được ở từng tiêu chí của giáo viên; đồng thời tổ chuyên môn phải chỉ ra được những điểm mạnh, điểm yếu của giáo viên và góp ý, khuyến nghị giáo viên xây dựng kế hoạch rèn luyện, tự học, tự bồi dưỡng để nâng cao năng lực nghề nghiệp.
Sau khi các thành viên của tổ chuyên môn tham gia nhận xét, góp ý kiến, tổ trưởng ghi kết quả đánh giá và xếp loại của tổ vào Phiếu đánh giá giáo viên của tổ chuyên môn (theo phụ lục 2 đính kèm công văn này). Nếu giáo viên chưa nhất trí với kết quả đánh giá, xếp loại của tổ chuyên môn thì có thể tự ghi ý kiến bảo lưu vào Phiếu đánh giá giáo viên của tổ chuyên môn và của Hiệu trưởng. Tổ trưởng chuyên môn tổng hợp kết quả xếp loại giáo viên của tổ vào Phiếu tổng hợp xếp loại giáo viên của tổ chuyên môn (theo phụ lục 3 đính kèm công văn này) và gửi Hiệu trưởng.
Bước 3. Hiệu trưởng đánh giá, xếp loại
Xét kết quả tự đánh giá của mỗi giáo viên (Phiếu giáo viên tự đánh giá) và kết quả đánh giá xếp loại của tổ chuyên môn (Phiếu đánh giá giáo viên của tổ chuyên môn và của Hiệu trưởng và Phiếu tổng hợp xếp loại giáo viên của tổ chuyên môn), đối chiếu với các tư liệu về quản lý đội ngũ giáo viên của trường, Hiệu trưởng đưa ra quyết định đánh giá, xếp loại về từng giáo viên. Trong trường hợp không có sự thống nhất giữa tự đánh giá của giáo viên với đánh giá của tổ chuyên môn, Hiệu trưởng cần trao đổi với tổ trưởng chuyên môn và giáo viên trước khi đưa ra quyết định của mình. Khi cần thiết, hiệu trưởng có thể tham khảo thông tin từ các nguồn khác (học sinh, cha mẹ học sinh, các tổ chức, tập thể trong hoặc ngoài nhà trường) và yêu cầu giáo viên cung cấp thêm minh chứng.
Đối với các trường hợp xếp loại xuất sắc hoặc loại kém, hiệu trưởng cần tham khảo ý kiến của các phó hiệu trưởng, chi bộ đảng, công đoàn, đoàn thanh niên, tổ trưởng chuyên môn trước khi đưa ra quyết định cuối cùng.
Hiệu trưởng ghi kết quả xếp loại giáo viên vào phần cuối của Phiếu đánh giá giáo viên của tổ chuyên môn và của Hiệu trưởng (có ký tên, đóng dấu), tổng hợp kết quả xếp loại giáo viên (theo phụ lục 4 đính kèm công văn này), công bố công khai kết quả đánh giá, xếp loại đến tập thể giáo viên và báo cáo Phòng Giáo dục và Đào tạo bằng văn bản. Đối với giáo viên xếp loại kém, trong cột ghi chú ghi rõ những lĩnh vực xếp loại kém hoặc vi phạm điểm nào trong khoản 4 Điều 9 Quy định về Chuẩn nghề nghiệp giáo viên Tiểu học (ban hành theo Quyết định số 14/2007/QĐ-BGDĐT ngày 4/5/2007).
2. Cách cho điểm các tiêu chí
- Điểm 9: Giáo viên có nỗ lực và tinh thần trách nhiệm cao, luôn tự hoàn thiện bản thân, hoàn thành các nhiệm vụ với chất lượng và hiệu quả cao, tâm huyết với công việc, tập thể và học sinh. Đối với điểm 10, ngoài những yêu cầu như ở điểm 9, giáo viên cần chứng tỏ được sự vượt trội về chất lượng và hiệu quả trong đơn vị mà giáo viên sinh hoạt (tổ, khối).
- Điểm 7- 8: Giáo viên đã có cố gắng khắc phục khó khăn và hoàn thành nhiệm vụ được giao. Có thể hiện sự đầu tư công sức, trí tuệ hoặc có đúc rút kinh nghiệm. Kết quả hoàn thành nhiệm vụ đạt được ở mức độ khá.
- Điểm 5- 6: Giáo viên thực hiện được đầy đủ quy định của các tiêu chí nhưng chưa cố gắng đầu tư công sức và trí tuệ, kết quả đạt được ở mức trung bình.
- Điểm 3-4: Giáo viên có thực hiện nội dung tiêu chí, nhưng chưa đầy đủ, hiệu quả còn thấp.
- Điểm 1-2: Giáo viên chưa thực hiện tiêu chí hoặc thực hiện còn nhiều sai sót, không đạt hiệu quả.
Lưu ý:
- Đối với mỗi yêu cầu của Chuẩn, nếu giáo viên có đến hai tiêu chí ở mức điểm 1-2 thì xếp yêu cầu đó loại kém.
- Đối với mỗi lĩnh vực của Chuẩn, nếu giáo viên có đến ba yêu cầu ở mức kém thì xếp lĩnh vực đó loại kém.
- Nếu giáo viên vi phạm một trong những trường hợp đã quy định tại khoản 4, Điều 9 của Quy định về Chuẩn NNGVTH thì xếp loại kém.
3. Minh chứng và nguồn minh chứng trong đánh giá, xếp loại giáo viên tiểu học
a) Để xác định giáo viên đã đạt được các tiêu chí của Chuẩn ở mức độ nào (tốt, khá, trung bình, yếu) cần phải dựa vào các minh chứng. Minh chứng được hiểu là các dấu hiệu có thể nhận biết, quan sát được, phản ảnh nhận thức hay hoạt động giáo dục cụ thể mà giáo viên đã thực hiện để đạt mức điểm cụ thể của tiêu chí trong các yêu cầu của Chuẩn.
b) Minh chứng giúp lượng hóa mức độ đạt được của mỗi tiêu chí nhưng khi xem xét cụ thể có thể kết hợp đánh giá định lượng với đánh giá định tính. Mặt khác, cần căn cứ vào hoàn cảnh, điều kiện cụ thể của giáo viên, thực tế của lớp, trường và địa phương để có thể xác định các minh chứng phù hợp.
c) Thu thập minh chứng
- Thông qua các chủ thể đánh giá giáo viên tiểu học gồm: giáo viên tự đánh giá, hiệu trưởng nhà trường, đồng nghiệp trong tổ chuyên môn.
- Các nguồn minh chứng gồm: kết quả tự đánh giá, hồ sơ giảng dạy (giáo án, sổ chủ nhiệm, sổ ghi kế hoạch công tác, ghi chép công việc và bồi dưỡng, các tư liệu về giảng dạy, sổ theo dõi kết quả học tập của học sinh, sổ liên lạc với gia đình học sinh), kết quả đánh giá tiết dạy, sự đánh giá của hiệu trưởng, đồng nghiệp, phụ huynh học sinh và kết quả phỏng vấn…
4. Khiếu nại và giải quyết khiếu nại
Trong quá trình đánh giá, xếp loại, giáo viên có quyền khiếu nại về việc xếp loại của tổ chuyên môn, của hiệu trưởng.
Khi có khiếu nại, hiệu trưởng cần tham khảo thêm ý kiến của các phó hiệu trưởng, chi bộ đảng, công đoàn, đoàn thanh niên, tổ trưởng chuyên môn, các tổ chức khác trong hoặc ngoài nhà trường và đưa ra những minh chứng để việc đánh giá, xếp loại được chính xác. Văn bản giải quyết khiếu nại được gửi đến cho người khiếu nại.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Hằng năm vào cuối năm học, hiệu trưởng tổ chức cho giáo viên tiểu học trong nhà trường tự đánh giá (thực hiện theo bước 1 của công văn này). Phiếu giáo viên tự đánh giá được lưu giữ trong hồ sơ của giáo viên tiểu học và là căn cứ để giáo viên xây dựng kế hoạch công tác trong năm học sau.
2. Hằng năm, trước kỳ xét nâng lương, nâng ngạch, Sở Giáo dục và Đào tạo, Phòng Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo Hiệu trưởng tổ chức, đánh giá xếp loại các giáo viên sắp được xét nâng lương, nâng ngạch theo đúng quy trình đánh giá, xếp loại được quy định tại Điều 10 Quy định về Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học (ban hành kèm theo Quyết định số 14/2007/QĐ- BGDĐT ngày 4/5/2007). Do yêu cầu của công tác quản lý, các giáo viên trước khi xét quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ, cử đi đào tạo bồi dưỡng... phải được Hiệu trưởng tổ chức đánh giá. Kết quả đánh giá, xếp loại được làm tư liệu cho việc:
- Xây dựng kế hoạch và tổ chức bồi dưỡng giáo viên;
- Làm cơ sở để Hiệu trưởng phân công giảng dạy, bố trí công tác theo năng lực của giáo viên, đánh giá viên chức cuối năm và đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý đối với những giáo viên chưa đạt Chuẩn;
- Các cơ quan quản lý giáo dục xây dựng quy hoạch phát triển đội ngũ, xem xét trong việc nâng lương, nâng ngạch, đề bạt, khen thưởng…
Kết quả tự đánh giá, xếp loại của giáo viên; kết quả đánh giá, xếp loại giáo viên của tổ chuyên môn, của Hiệu trưởng được ghi trong Phiếu giáo viên tự đánh giá, Phiếu đánh giá giáo viên của tổ chuyên môn và của Hiệu trưởng, được lưu giữ trong hồ sơ của giáo viên tiểu học.
Phòng Giáo dục và Đào tạo tổng hợp kết quả đánh giá, xếp loại giáo viên tiểu học, báo cáo Ủy ban nhân dân cấp huyện và Sở Giáo dục và Đào tạo trước ngày 30 tháng 6 hằng năm. Các Sở Giáo dục và Đào tạo tổng hợp kết quả đánh giá, xếp loại giáo viên tiểu học (theo phụ lục 5 đính kèm công văn này) báo cáo về Bộ Giáo dục và Đào tạo (qua Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục) trước ngày 30 tháng 7 hằng năm.
Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có điều gì chưa rõ hoặc còn vướng mắc cần phản ánh kịp thời về Bộ Giáo dục và Đào tạo (qua Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục) để được hướng dẫn thêm./.
 
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Vụ Giáo dục Tiểu học;
- Vụ TCCB;
- Website Bộ;
- Lưu: VT, Cục NGCBQLGD.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Vinh Hiển
 
 

HỖ TRỢ ONLINE

Công nghệ thông tin

Name: Danh Minh Nhựt
Ban Giám Hiệu

Name: Trần Ngọc Bích

THÀNH VIÊN ĐĂNG NHẬP

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 5


Hôm nayHôm nay : 18

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 6260

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 538044

Họp mặt Nhà giáo Việt Nam 20/11 (video) Lượt xem: 137

Cậu học trò dũng cảm cứu bạn
TT - Ngày 25-9, em Nguyễn Nhật Trường (15 tuổi, ngụ xã Long Định, huyện Bình Đại, Bến Tre) đã lao ra cứu em Dương Thị Thu Thương,...
Đăng lúc: 12-10-2014 05:22:44 PM
Vào lớp 1 không cần 'bằng tốt...
(TNO) Ngày 12.6, Sở Giáo dục - Đào tạo TP.HCM ban hành văn bản hướng dẫn công tác tuyển sinh vào lớp 1 và chuyển trường năm học...
Đăng lúc: 13-06-2014 09:46:31 AM
Cô học trò xin làm tạp vụ nay...
TT - Nhà cô giáo Nhữ Thị Hoa, nhân vật trong bài “Cô học trò xin làm tạp vụ” (Tuổi Trẻ 22-5), nhỏ nhắn, bộn bề sách vở và khuất...
Đăng lúc: 23-05-2014 08:17:55 AM
Giáo viên, học sinh Huế mít...
Sáng 17.5, hơn 600 giáo viên, học sinh đại diện cho các trường học trên toàn tỉnh Thừa Thiên-Huế đã tham gia mít tinh phản đối...
Đăng lúc: 21-05-2014 08:48:46 PM
Thủ tướng đồng ý rút đề án đổi...
(NLĐO) - Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đồng ý để Bộ GD-ĐT rút Đề án xây dựng, triển khai chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ...
Đăng lúc: 07-05-2014 08:17:52 PM
Nghị lực kỳ diệu của cô bé...
Cô bé không tay, không chân Nguyễn Linh Chi được gọi với cái tên “Nick Vujicic Việt Nam” ở Yên Bái khiến bất cứ ai đều phải ngưỡng...
Đăng lúc: 20-04-2014 06:32:45 PM
Nêu cao tinh thần trách nhiệm,...
Thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Trung...
Đăng lúc: 08-04-2014 07:27:40 PM
Cô giáo trẻ rời quê lên cắm...
Gần bốn năm nay, cô giáo trẻ người Kinh, Phạm Thị Thương, sinh năm 1987, quê ở một xã đồng bằng của huyện Thăng Bình đã rời nhà,...
Đăng lúc: 08-04-2014 07:36:37 PM
   
Facebook   Google Yahoo Giáo án điện tử  Tranh ảnh SGK Báo giáo dục Bóng đá Mầm non Báo tuổi trẻ
 
SK&ĐS   Google Maps Dân trí Cốc cốc  Bài giảng điện tử  Web trẻ thơ Cốc cốc nhà Sinh viên IT Google dịch


TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG TIỂU HỌC LONG THẠNH 4 - HUYỆN GIỒNG RIỀNG
Địa chỉ: Xã Long Thạnh huyện Giồng Riềng tỉnh Kiên Giang
Website: http://c1longthanh4.giongrieng
.edu.vn - Email: c1longthanh4gr.kiengiang@moet.edu.vn