MENU CHÍNH

LIÊNN KẾT WEBSITE

LIÊN KẾT

 Văn bản bộ Mail bộ
Văn bản sở Mail sở
Văn bản phòng Văn bản trường
Thời khóa biểu Diễn đàn GD
Video Clip Albums ảnh
KĐCL Mầm non  Phổ cập GD
Smas 2.0 Tra cứu điểm

{LANGesize=ShowAdDiv;;<\/script>» Quản lý văn bản nhà trường

Tên / Số / ký hiệu : 22/KH-TH-CM
Về việc / trích yếu

KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN NĂM HỌC 2019 – 2020

Ngày ban hành 04/09/2019
Loại văn bản Kế hoạch
Đơn vị / phòng ban Văn bản hành chính
Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo
Người ký duyệt Đoàn Thanh Dũng
Cơ quan / đơn vị ban hành Nhà trường
Tải về Đã xem : 179 | Đã tải: 0
Nội dung chi tiết
 
     PHÒNG GD & ĐT GIỒNG RIỀNG                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
     TRƯỜNG TH LONG THẠNH 4                                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
              Số: 22/KH-TH-CM                           Long Thạnh, ngày 04 tháng 09 năm 2019
   
KẾ HOẠCH
CHUYÊN MÔN NĂM HỌC 2019 – 2020
 Thực hiện Quyết định số 1426/QĐ-UBND ngày 28/6/2019 của UBND tỉnh Kiên Giang về việc Ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2019-2020 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên;
Căn cứ Công văn số 1583/SGDĐT-GDTH ngày 29/8/2019 của Sở GDĐT Kiên Giang về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục tiểu học năm học 2019-2020;
            Căn cứ hướng dẫn số 100./PGDĐT-GDTH ngày 03 tháng 9 năm 2019 của PGD huyện Giồng Riềng về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2019 – 2020.
            Thực hiện kế hoạch số 21/KH-TH ngày 03 tháng 09 năm 2019 của trường Tiểu học Long Thạnh 4
            Bộ phận chuyên môn trường tiểu học Long Thạnh 4 xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ chuyên môn năm học 2019-2020  như sau:
  1. Nhiệm vụ chuyên môn trọng tâm trong năm học
            Trong năm học 2019-2020, bộ phận chuyên môn, giáo viên, học sinh bậc tiểu học phấn đấu thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm như sau:
-Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, củng cố kết quả các cuộc vận động chống tiêu cực và khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục, "Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo", tập trung các nhiệm vụ:
- Thực hiện tốt các phong trào thi đua và cuộc vận động "Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo"; Chấp hành các quy định về đạo đức nhà giáo, coi trọng việc rèn luyện phẩm chất, lối sống, lương tâm nghề nghiệp, khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục, chống các biểu hiện tiêu cực, ngăn ngừa và đấu tranh kiên quyết với các hiện tượng vi phạm pháp luật; phẩm chất nhà giáo.
-Triển khải chỉ đạo việc tổ chức dạy học theo chuẩn kiến thức, kĩ năng và định hướng phát triển năng lực cho học sinh; điều chỉnh nội dung dạy học phù hợp với đặc điểm tâm sinh lí học sinh tiểu học; tăng cường giáo dục đạo đức; giáo dục kỹ năng sống, đổi mới phương pháp giảng dạy, phương pháp học theo chương trình trường học mới; thực hiện tốt đổi mới đánh giá học sinh tiểu học; duy trì, củng cố và nâng cao chất lượng phổ cấp giáo dục tiểu học đúng độ tuổi.
- Khuyến khích sự sáng tạo và đề cao trách nhiệm của giáo viên. Tiếp tục ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lí và giảng dạy.
II. Nội dung hoạt động
  1. Thực hiện chương trình
             Thực hiện Nghị quyết số 51/2017/QH14 ngày 21/11/2017 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông; Quyết định số 404/QĐ-TTg ngày 27/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đổi mới chương trình, sách giáo khoa phổ thông.
       Trên tinh thần Nghị quyết 18-NQ/TW, 19-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XII) tích cực rà soát quy hoạch mạng lưới các cơ sở giáo dục tiểu học phù hợp điều kiện kinh tế xã hội của địa phương và đảm bảo nâng cao chất lượng giáo dục, đáp ứng nhu cầu học tập của con em nhân dân.
Chủ động thực hiện chương trình, kế hoạch giáo dục, linh hoạt, sáng tạo theo khung kế hoạch thời gian năm học 2019-2020 tại Quyết định 1426/QĐ-UBND ngày 28/6/2019 của UBND tỉnh; Căn cứ Công văn số 1583/SGDĐT-GDTH ngày 29/8/2019 của Sở GDĐT Kiên Giang về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục tiểu học năm học 2019-2020;
.  Xây dựng kế hoạch giáo dục trong từng thời điểm phù hợp với điều kiện thực tế địa phương, linh hoạt trong tổ chức thực hiện nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục nhà trường theo yêu cầu mục tiêu nhiệm vụ của cấp học:
 - Đưa nội dung hoạt động giáo dục trải nghiệm sáng tạo (4 tiết/tháng) thực hiện tích hợp các nội dung giáo dục Âm nhạc, Mĩ thuật, Thủ công/Kĩ thuật, quốc phòng an ninh phù hợp điều kiện thực tế địa phương và nhà trường (truyền thống văn hoá, nghề nghiệp địa phương; năng lực giáo viên và thiết bị dạy học của nhà trường).
 -Tiếp tục duy trì, triển khai hiệu quả Mô hình trường học mới (MHTHM) theo hướng dẫn tại Công văn số 3459/BGDĐT-GDTrH ngày 08/8/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo “ về việc rà soát, đảm bảo các điều kiện thực hiện mô hình trường học mới”.
- Tiếp tục thực hiện dạy học Tiếng Việt lớp 1- Công nghệ giáo dục tại 4 lớp 1 trong nhà trường. Thực hiện hiệu quả dạy học Tiếng Việt lớp 1 - Công nghệ giáo dục theo Quyết định số 2007/QĐ-BGDĐT ngày 12 tháng 6 năm 2015 của Bộ Giáo dục-Đào tạo về việc ban hành Kế hoạch triển khai dạy học Tiếng Việt lớp 1 - Công nghệ giáo dục, các công văn chỉ đạo dạy học Tiếng Việt  lớp 1- CNGD của Sở Giáo dục và Đào tạo, Phòng Giáo dục và Đào tạo. Tổ chức sinh hoạt chuyên môn, sinh hoạt chuyên đề cấp trường và liên trường để nâng cao trình độ, tay nghề. Nội dung sinh hoạt cần tập trung ở giai đoạn chuyển sang mẫu bài mới;
- Tiếp tục tổ chức dạy học Mĩ thuật theo phương pháp mới tại 17 lớp từ khối lớp 1 đến khối lớp 5 trong nhà trường theo Công văn số 2070/CV BGDĐT-GDTH ngày 12/5/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai dạy học Mĩ thuật theo phương pháp mới ở Tiểu học; Công văn số 1001/SGDĐT-GDTH ngày 16/6/2016 của Sở GDĐT về việc “Dạy học Mĩ thuật cấp tiểu học”.
- Tổ chức có hiệu quả việc đánh giá học sinh theo Thông tư 22/2016/TT-BGDĐT ngày 22/9/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định đánh giá học sinh tiểu học nhất là việc đánh giá thường xuyên bằng nhận xét và việc khen thưởng cuối năm nhằm đánh giá đúng thực chất năng lực học sinh không chạy theo thành tích và các hiện tượng tiêu cực khác. Tổ chức hỗ trợ tư vấn, kiểm tra việc thực hiện Thông tư 22/2016/TT-BGDĐT qua đó tiếp tục tuyên truyền trong đội ngũ giáo viên và phụ huynh học sinh về mục đích, ý nghĩa nội dung của Thông tư 22/2016/TT-BGDĐT.
    - Thực hiện kế hoạch và thời gian trong năm học :
* Học kì I:  Từ ngày 19/8/2019 đến ngày 27/12/2019 ( 19 tuần, gồm 18 tuần thực học, 01 tuần dành cho các hoạt động giáo dục khác)
Ngày tựu trường : 12/8/2019
            Ngày học chính thức: 19/8/2019
            Ngày khai giảng :  05/9/2019
            Kiểm tra định kỳ giữa học kì I: Tuần 10
            Kiểm tra định kỳ cuối kỳ I : Tuần 18
* Học kì II: Ngày học chính thức : 30/12/2019 – 15/5/2020, tổng cộng là 20 tuần, trong đó 17 tuần thực học , 02 tuần nghỉ tết nguyên đáng, còn lại 01 tuần hoạt động khác.
Kiểm tra định kỳ giữa học kì II: Tuần 26
            Kiểm tra định kỳ cuối kỳ II : Tuần 35
            Ngày hoàn thành chương trình : 25/5/2020
            Ngày tổng kết năm học :30/5/2020
Tổ chức dạy 2 buổi/ngày
Thời gian hoạt động từng buổi: sáng dạy 4 tiết, chiều dạy 3 tiết.
Căn cứ vào công văn số 1172/SGDĐT-GDTH ngày 4/8/2015 hướng dẫn triển khai dạy học Tiếng Việt lớp 1-CNGD. Trường có 4 lớp với tổng số 117 học sinh. Tổ chức cho học sinh học 2 buổi/ ngày.
            Căn cứ vào công văn số1296/BGDĐT-GDTH hướng dẫn triển khai tổ chức dạy học theo mô hình trường học mới với 13 lớp tổng số 350 học sinh, trường bố trí cho các em học 2 buổi /ngày.
Căn cứ đề án số 778/ĐA-SGDĐT ngày 31/03/2017 về dạy học ngoại ngữ trong các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2016- 2020. Kế hoạch số 887/KH-SGDĐT ngày 8/5/2017 của Sở Giáo dục-Đào tạo triển khai thực hiện nhiệm vụ đề án “ Dạy và học ngoại ngữ trong các cơ sở giáo dục phổ thông tỉnh Kiên Giang. Trường tổ chức dạy tiếng Anh cho học sinh từ khối 3 đến khối 5 với 10 lớp tổng số 251 học sinh.
2. Thực hiện công tác phổ cập giáo dục tiểu học
Phối hợp với chính quyền, Ban đại diện Hội CMHS thường xuyên huy động học sinh bỏ học ra lớp; giảm thiểu nguy cơ học sih bỏ học. PCGD đúng độ tuổi đạt. phấn đấu duy trì và nâng cao chất lượng PCGDTH đúng độ tuổi cụ thể:
-Tổ chức tốt ngày toàn dân đưa trẻ đến trường.
-Vận động tối đa và tạo mọi điều kiện, cơ hội để các em có hoàn cảnh khó khăn,
thiệt thòi ra lớp.
- Nâng cao hiệu quả công tác thu thập và quản lý số liệu công tác PCGDTHĐĐT.
- Duy trì các tiêu chí đạt cuẩn PCGD đúng độ tuổi mức độ 3.
- Tổ chức bồi dưỡng, phụ đạo học sinh.
Căn cứ vào công văn của PGDĐT-GDTH. Ngay từ đầu năm trường tổ chức khảo
 sát học sinh từ khối 2 đến khối 5, phân loại từng đối tượng học sinh lên kế hoạch cho phù hợp,  chỉ đạo cho GVCN phụ đạo ngay trên tiết học, hàng tháng báo cáo cho chuyên môn số học sinh đọc chậm, viết chậm, số học sinh có tiến bộ. Ngoài ra chọn những học sinh có năng khiều phân công giáo viên bồi dưỡng bằng hình thức giao bài tập nâng cao hơn cho học sinh về nhà làm, có sự kiểm tra của GVCN.
Tổ chức sinh hoạt chuyên môn, chuyên đề
Căn cứ vào công văn PGDĐT-GDTH. Trong năm học 2019-2020 nhà trường tổ
chức sinh hoạt chuyên môn khối 2 tuần/ 1 lần, sinh hoạt chuyên môn 2 lần /1 học kì, sinh hoạt cụm 1 lần/ năm học. Từ khối 1 đến khối 5 tổ chức mở chuyên đề, thao giảng và dự giờ theo quy định.
-Sinh hoạt chuyên đề : 3 chuyên đề trong năm học.
            Tháng 10: Mở chuyên đề ‘Biện pháp rèn học sinh yếu khối lớp 1 đến khối lớp 5”. Hội đồng sư phạm nhà trường.
            Tháng 11: Mở chuyên đề “ Biện pháp rèn học sinh viết chữ đẹp và bồi dưỡng học sinh năng khiếu”. Hội đồng sư phạm nhà trường.
            Tổ chức bồi dưỡng thường xuyên; đánh giá chuẩn nghề nghiệp giáo viên
Căn cứ vào công văn số 19 của PGDĐT-GDTH. Ngày 16 tháng 8 năm 2019. Trong năm  học 2019-2020. Hiệu Trưởng chỉ đạo cho trưởng khối xây dựng kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên trong khối, từng cá nhân lựa chọn từng môđun phù hợp để đăng ký.Trường chỉ đạo cho trưởng khối xây dựng kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên trong khối, từng cá nhân lựa chọn từng môđun phù hợp để đăng ký.
3.Tổ chức các hội thi
Căn cứ hướng số 100/PGDĐT-GDTH, ngày 03/9/2019 của Phòng Giáo dục và Đào tạo ( V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục tiểu học năm học 2019 – 2020).    Trong năm học 2019-2020 nhà trường tổ chức các hội thi như sau: Thi ĐDDH tự làm bài giang điện tử E-leaning, thi GVDG, thi VSCĐ, thi Toán tuổi thơ khối lớp 5…
5. Một số chỉ tiêu phấn đấu:
* Về văn hoá:
             Huy động trẻ từ 6-14 tuổi đạt 99,30% .
             Tuyển sinh trẻ 6 tuổi vào lớp 1 đạt 100% .
             Học sinh hoàn thành chương trình lớp học  đạt 98% ( Riêng lớp ghép 90% )
             Chất  lượng năng lực Tốt và đạt 99%
 Chất lượng phẩm chất tốt và  đạt 100%.
             Học sinh lớp 5 hoàn thành chương trình tiểu học đạt 100%.
             Hiệu quả đào tạo: 98%.
             Học sinh được khen thưởng cuối năm học 60%  trở lên.
             Học sinh bỏ học không quá 0,8%.
             Thực hiện đúng chương trình, đúng kế hoạch và quy chế chuyên môn, không dạy dồn ép, không cắt xén chương trình.
            Đảm bảo ngày giờ công lao động thực hiện tốt nội quy, quy chế của chuyên môn, đơn vị, ngành.
            Thực hiện tốt các loại sổ sách theo quy định, 100% giáo viên lên lớp có giáo án, nhật ký giảng dạy. Đánh giá xếp loại học sinh đúng theo TT 30/2014 của BGD&ĐT TT22/2016 của BGD&ĐT sửa đổi, bổ sung theo quy định.
* Về giảng dạy :
             Chất lượng giờ dạy của giáo viên: Loại Tốt 80% ; Loại khá 20%.
             Chất lượng hồ sơ sổ sách : Loại Tốt 90% ; Loại khá 10%.
 Thi VSCĐ học sinh cấp trường đạt: 15 giải trở lên.
 Thi VSCĐ học sinh cấp huyện đạt: 7 giải trở lên.
             Thi toán tuổi thơ khối lớp 5 cấp huyện đạt 2 giải.
 Thi VCĐ giáo viên cấp huyện đạt: 2 giải trở lên.
             Thi giáo viên dạy giỏi cấp trường  đạt 80% trở lên.
            Thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện đạt 30% trở lên.
             100% các  phòng học, lớp học đạt tiêu chí “Lớp học thân thiện -An toàn”.
             100% giáo viên được đánh giá xếp loại về bối dưỡng thường xuyên loại khá, giỏi.
             100% giáo viên đạt từ khá trở lên về tiêu chí “Mỗi thầy giáo, cô giáo là tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo”.
             Thi ĐDDH tự làm, bài giảng E-learning các cấp đạt 4 giải trở lên.
             Tham gia khác đều đạt giải.
III.Giải pháp trọng tâm để thực hiện nhiệm vụ.
Để thực hiện kế hoạch, chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra trong năm học 2019-2020, bộ phận chuyên môn cần tập trung  những biện pháp sau:
  1. Cán bộ-giáo viên cần quán triệt tốt các văn bản, chỉ thị, Nghị quyết của Đảng pháp luật của nhà nước, của ngành và của trường đề ra.
  1. Thực hiện nghiêm luật giáo dục và điều lệ trường quy định.
  2. Thực hiện tốt quy chế chuyên môn.
  3. Kết hợp tốt 3 môi trường giáo dục gia đình, nhà trường, xã hội.
  4. Các tổ chuyên môn tích cực tổ chức hoạt động kiểm tra đánh giá việc thực hiện kế hoạch.
  1. Tăng cường kiểm tra hồ sơ, sinh hoạt chuyên môn, mở chuyên đề, thao, hội  giảng, thăm lớp dự giờ, tiếp tục đổi mới phương pháp giảng dạy.
  1. Thông tin hai chiều kịp thời, chính xác các hoạt động đúng thời gian quy định về lãnh đạo nhà trường.
  1. Phối hợp với các bộ phận trong nhà trường để hoàn thành kết hoạch đề ra.
Nơi nhận:                                                                                          KT HIỆU TRƯỞNG          
- Hiệu Trưởng                                                                                      P.HIỆU TRƯỞNG
- Các bộ phận, Tổ trưởng,                                                           
- Lưu VP
           
                                                                                                            Đoàn Thanh Dũng
 
                                                                                               
 
 
 
 
 
                                                           
 
 
 
 
PHỤ LỤC
CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN TRỌNG TÂM HÀNG THÁNG

 
 
 

Thời gian Nội dung công việc Người thực hiện
 
Tháng 8/2019
 
-Tựu trường ngày 12/8/2019, huy động trẻ 6 tuổi và trẻ bỏ học trong độ tuổi đến trường, hoàn thiện công tác tổ chức lớp học.
- Chỉ đạo cho tổ khối và giáo viên chủ nhiệm tự khảo sát HS từ khối 1 đến khối 5 và xây dựng kế hoạch rèn học sinh yếu, bồi dưỡng HS năng khiếu .
- Thực hiện chương trình tuần 1 đến tuần 3, từ 19/8/2019.
- Sinh hoạt chuyên môn theo quy định.
      - Kiểm tra hồ sơ, sổ sách giáo viên.
Nhà trường
 
P.HT-TK
 
 
GV
 
TT
P.HT-TK
 
Tháng 9/2019
 
- Thực hiện chương trình  từ tuần 4 đến tuần 7
- Trưởng khối hoàn thành kế hoạch năm học.
- Kiểm tra chuyên đề, toàn diện theo kế hoạch.
- Dự giờ, đánh giá GV theo QĐ 20.
- Hoàn thành các mẫu báo cáo đầu năm.
- Tổ chức thao, hội giảng, mở chuyên đề và sinh hoạt chuyên môn theo quy định.
- Triển khai kế hoạch Thi GVDG cấp trường, 
- Kiểm tra hồ sơ, sổ sách giáo viên.    
GV
TK
P.HT-TK
PHT
 
P.HT-TK
 

P.HT-TK
 
Tháng 10/2019
 
- Thực hiện chương trình từ tuần 8 đến tuần 11
- Kiểm tra chuyên đề, toàn diện theo kế hoạch
- Tổ chức thi GVDG cấp trường.
- Triển khai kế hoạch Thi VSCĐ cấp trường.
- Tổ chức dự giờ, thao giảng, hội giảng, mở chuyên đề và sinh hoạt chuyên môn theo quy định.                     
- Tổ chức kiểm tra giữa học Kì I.
- Dự giờ, đánh giá GV theo QĐ 20.
- Kiểm tra hồ sơ, sổ sách giáo viên.
GV
P.HT –TK

 
P.HT-TK
 
 
PHT
P.HT-TK
 
Tháng 11/2019
- Thực hiện chương trình từ tuần 12 đến tuần 16
- Kiểm tra chuyên đề, toàn diện theo kế hoạch.
-Tổ chức dự giờ, thao giảng, hội giảng, mở chuyên đề và sinh hoạt chuyên môn theo quy định.                    
- Tổ chức thi VSCĐ cấp trường.                  
- Tổ chức các hoạt động chào mừng ngày Nhà giáo Việt nam và tổ chức họp mặt GV. Phát giấy chứng nhận cho GVDG đạt cấp trường.
- Dự giờ, đánh giá GV theo QĐ 20.
- Kiểm tra hồ sơ, sổ sách giáo viên.
GV
P.HT-TK
 
 

Nhà trường
 
P.HT
P.HT-TK
Tháng 12/2019 - Thực hiện chương trình từ tuần 17 đến tuần 18, 01 tuần dự phòng và tuần 19
- Kiểm tra chuyên đề, toàn diện theo kế hoạch
- Phân công trưởng khối tổng hợp đề kiểm tra cuối học kì I
- Duyệt đề kiểm tra cuối học kì I.
- Tổ chức kiểm tra cuối kỳ I.
- Báo cáo thống kê, sơ kết học kỳ I.
- Kiểm tra hồ sơ, sổ sách giáo viên.
GV
 
P.HT-TK
P.HT
 
 
 
 
P.HT-TK
 
Tháng 1/2020
- Thực hiện chương trình  từ tuần 20 đến tuần 23
- Kiểm tra chuyên đề, toàn diện theo kế hoạch
- Thao giảng, dự giờ, thao giảng, hội giảng, sinh hoạt chuyên môn theo quy định.
-  Dự giờ, đánh giá GV theo QĐ 20.
- Tham gia hội thi toán tuổi thơ cấp huyện.
- Tham gia hội thi VSCĐ HS, Viết chữ đẹp GV cấp huyện.
- Kiểm tra hồ sơ, sổ sách giáo viên.
GV
P.HT-TK
 
 
PHT
GV-HS
 
 
P.HT-TK
 
Tháng 2/2020
- Thực hiện chương trình từ tuần 24  đến tuần 26
- Dự giờ, đánh giá GV theo QĐ 20.
- Nghỉ Tết âm lịch
GV
P.HT
 
 
Tháng 3/2020
- Thực hiện chương trình từ tuần 27 đến  tuần 30
- Thao giảng, dự giờ, hội giảng,
-  Dự giờ, đánh giá GV theo QĐ 20.
- Tổ chức kiểm tra giữa học kì II
- Kiểm tra hồ sơ, sổ sách giáo viên.
GV
P.HT-TK
PHT
P.HT-TK
P.HT-TK
 
Tháng 4/2020
- Thực hiện chương trình từ tuần 31 đến tuần 34
- Hoàn thành dự giờ, đánh giá GV theo QĐ 20
- Kiểm tra hồ sơ, sổ sách giáo viên.
GV
P.HT
P.HT-TK
 
Tháng 5/2020
- Thực hiện chương trình tuần 35
- Kiểm tra cuối năm: trong tuần dự trữ (từ 18/5/2020 đến 20/5/2020)
- Tổng kết năm học : tuần cuối tháng 5
- Hoàn thành việc đánh giá, xếp loại, xét lên lớp, xét hoàn thành chương trình cấp Tiểu học.
- Hoàn thành đánh giá xếp loại giáo viên tiểu học theo QĐ 20; xét thi đua- khen thưởng cuối năm.
- Bàn giao học sinh cho năm học 2019 – 2020.
- Thống kê tổng hợp các biểu mẫu, báo cáo tổng kết năm học 2019 - 2020.
- Kiểm tra hồ sơ, sổ sách giáo viên.
GV
P.HT
 
Nhà trường
 
P.HT
 
P.HT-GV
P.HT
 
P.HT-TK
 
            Phụ ghi: Công tác chuyên môn trọng tâm hàng tháng, có thể có thay đổi theo từng thời điểm để phù hợp với tình hình thực tế của nhà trường, ngành.                                                                       
                                                                                                                                
                                            
                                                                                         
 
 
 
 
 
 

 

HỖ TRỢ ONLINE

Công nghệ thông tin

Name: Danh Minh Nhựt
Ban Giám Hiệu

Name: Trần Ngọc Bích

THÀNH VIÊN ĐĂNG NHẬP

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 8


Hôm nayHôm nay : 126

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 6368

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 538152

Họp mặt Nhà giáo Việt Nam 20/11 (video) Lượt xem: 137

Cậu học trò dũng cảm cứu bạn
TT - Ngày 25-9, em Nguyễn Nhật Trường (15 tuổi, ngụ xã Long Định, huyện Bình Đại, Bến Tre) đã lao ra cứu em Dương Thị Thu Thương,...
Đăng lúc: 12-10-2014 05:22:44 PM
Vào lớp 1 không cần 'bằng tốt...
(TNO) Ngày 12.6, Sở Giáo dục - Đào tạo TP.HCM ban hành văn bản hướng dẫn công tác tuyển sinh vào lớp 1 và chuyển trường năm học...
Đăng lúc: 13-06-2014 09:46:31 AM
Cô học trò xin làm tạp vụ nay...
TT - Nhà cô giáo Nhữ Thị Hoa, nhân vật trong bài “Cô học trò xin làm tạp vụ” (Tuổi Trẻ 22-5), nhỏ nhắn, bộn bề sách vở và khuất...
Đăng lúc: 23-05-2014 08:17:55 AM
Giáo viên, học sinh Huế mít...
Sáng 17.5, hơn 600 giáo viên, học sinh đại diện cho các trường học trên toàn tỉnh Thừa Thiên-Huế đã tham gia mít tinh phản đối...
Đăng lúc: 21-05-2014 08:48:46 PM
Thủ tướng đồng ý rút đề án đổi...
(NLĐO) - Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đồng ý để Bộ GD-ĐT rút Đề án xây dựng, triển khai chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ...
Đăng lúc: 07-05-2014 08:17:52 PM
Nghị lực kỳ diệu của cô bé...
Cô bé không tay, không chân Nguyễn Linh Chi được gọi với cái tên “Nick Vujicic Việt Nam” ở Yên Bái khiến bất cứ ai đều phải ngưỡng...
Đăng lúc: 20-04-2014 06:32:45 PM
Nêu cao tinh thần trách nhiệm,...
Thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Trung...
Đăng lúc: 08-04-2014 07:27:40 PM
Cô giáo trẻ rời quê lên cắm...
Gần bốn năm nay, cô giáo trẻ người Kinh, Phạm Thị Thương, sinh năm 1987, quê ở một xã đồng bằng của huyện Thăng Bình đã rời nhà,...
Đăng lúc: 08-04-2014 07:36:37 PM
   
Facebook   Google Yahoo Giáo án điện tử  Tranh ảnh SGK Báo giáo dục Bóng đá Mầm non Báo tuổi trẻ
 
SK&ĐS   Google Maps Dân trí Cốc cốc  Bài giảng điện tử  Web trẻ thơ Cốc cốc nhà Sinh viên IT Google dịch


TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG TIỂU HỌC LONG THẠNH 4 - HUYỆN GIỒNG RIỀNG
Địa chỉ: Xã Long Thạnh huyện Giồng Riềng tỉnh Kiên Giang
Website: http://c1longthanh4.giongrieng
.edu.vn - Email: c1longthanh4gr.kiengiang@moet.edu.vn