MENU CHÍNH

LIÊNN KẾT WEBSITE

LIÊN KẾT

 Văn bản bộ Mail bộ
Văn bản sở Mail sở
Văn bản phòng Văn bản trường
Thời khóa biểu Diễn đàn GD
Video Clip Albums ảnh
KĐCL Mầm non  Phổ cập GD
Smas 2.0 Tra cứu điểm

{LANGesize=ShowAdDiv;;<\/script>» Quản lý văn bản nhà trường

Tên / Số / ký hiệu : 25/KH-THLT4
Về việc / trích yếu

KẾ HOẠCH Phát động phong trào thi đua năm học 2019 - 2020

Ngày ban hành 20/09/2019
Loại văn bản Kế hoạch
Đơn vị / phòng ban Thi đua - Khen thưởng
Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo
Người ký duyệt Trần Ngọc Bích
Cơ quan / đơn vị ban hành Nhà trường
Tải về Đã xem : 152 | Đã tải: 0
Nội dung chi tiết
PHÒNG GD&ĐT GIỒNG RIỀNG
TRƯỜNG TH LONG THẠNH 4
 
Số:   25/KH-THLT4
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
                              Long Thạnh, ngày 20 tháng 9 năm 2019
   
KẾ HOẠCH
Phát động phong trào thi đua năm học 2019 2020
                                     
            Căn cứ luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, Khen thưởng năm 2013;
Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua - Khen thưởng;
Căn cứ Kế hoạch số 1466/KH-SGDĐT ngày 20/8/2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kiên Giang về việc phát động phong trào thi đua năm học 2019-2020;
Căn cứ Kế hoạch số 22/KH-PGDĐT ngày 09/9/2019 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Giồng Riềng về việc Phát động phong trào thi đua năm học 2019-2020.
Trường Tiểu học Long Thạnh 4 xây dựng các nội dung, tiêu chí thi đua, phát động phong trào thi đua và đăng ký các danh hiệu thi đua năm học 2019-2020 như sau:
I. Mức phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ:
1. Nhiệm vụ chung
       - Phát huy thành tích đã đạt được, tiếp tục phát động sâu rộng phong trào thi đua trong nhà trường nhằm động viên công chức, viên chức và người lao động hưởng ứng tham gia, năng động, sáng tạo để phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của nhà trường.
       - Phong trào thi đua phải mang tính thiết thực, hiệu quả, tạo bước chuyển biến mới nhằm động viên được công chức, viên chức và người lao động nâng cao chất lượng giảng dạy và công tác quản lý giáo dục, thúc đẩy sự nghiệp giáo dục phát triển toàn diện, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục và đào tạo trong quá trình hội nhập quốc tế và sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Từng đợt thi đua có sơ kết rút kinh nghiệm, khen thưởng và biểu dương kịp thời các điển hình tiên tiến, tạo động lực phấn đấu thi đua của công chức, viên chức và người lao động trong nhà trường.
2. Nhiệm vụ cụ thể
           Năm học 2019-2020 tiếp tục  triển khai thực hiện Nghị Quyết số 29-NQ/TW ngày 04 tháng 11 năm 2013 của Ban chấp hành Trung ương Đảng “Về đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”; năm thứ ba triển khai, thực hiện  Nghị quyết đại hội Đảng các cấp; Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; tiếp tục chú trọng phát triển quy mô, nâng cao chất lượng giáo dục, phát triển nguồn nhân lực, đẩy mạnh phong trào thi đua “dạy tốt, học tốt”, thực hiện những giải pháp đột phá và những giải pháp lâu dài nhằm phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo.
Nội dung chính của hoạt động thi đua là tiếp tục thực hiện với hiệu quả và chất lượng cao những nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài của ngành như: thi đua nâng cao chất lượng công tác giảng dạy và học tập; xây dựng đội ngũ công chức, viên chức có năng lực và phẩm chất tốt; xây dựng các tổ chức Đảng, Công đoàn, Đoàn Thanh niên Cộng sản HCM và Đội Thiếu niên tiền phong HCM vững mạnh và các mặt công tác khác. Đặc biệt, trong năm học này, toàn ngành tập trung thực hiện tốt, có hiệu quả nhiệm vụ trọng tâm năm học 2019-2020 theo Chỉ thị 2268/CT-BGDĐT ngày 08/8/2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
            + Các đợt thi đua lớn trong năm 2019-2020
      - Chào mừng kỷ niệm 37 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2018);
      - Chào mừng Kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2020).
      - Chào mừng Kỷ niệm 89 năm thành lập Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2020).
      - Chào mừng kỷ niệm ngày Miền Nam hoàn toàn giải phóng, thống nhất đất nước 30/4 và ngày Quốc tế lao động 01/5.
      - Chào mừng kỷ niệm 130 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2020).
            + Nội dung thực hiện
- Phát động và tổ chức thực hiện tốt các phong trào thi đua gắn với việc tuyên truyền thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng; các chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chương trình công tác của Phòng GD&ĐT và các quy định của ngành. Tổ chức các hoạt động truyền thống và phong trào văn hoá, văn nghệ, TDTT nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm học.
- Phối hợp với Công đoàn đổi mới công tác thi đua khen thưởng. Đa dạng hoá các hình thức, nội dung, phương thức tổ chức phong trào thi đua. Đẩy mạnh phong trào thi đua “dạy tốt, học tốt”, tổ chức chất lượng hội thi giáo viên dạy giỏi.  Động viên công chức, viên chức tích cực học tập bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, cải tiến lề lối làm việc; ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin trong đổi mới phương pháp dạy học, áp dụng sáng kiến giải pháp, nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng trong thực tiễn giáo dục.
- Tập trung đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Dân chủ - Kỷ cương - Tình thương - Trách nhiệm”. Tiếp tục thực hiện nội dung phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”. Triển khai thực hiện chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Quan tâm công tác giáo dục ý thức trách nhiệm, xây dựng các giải pháp nhằm nâng cao phẩm chất, phong cách, đạo đức nghề nghiệp của nhà giáo. Tạo mọi điều kiện để công chức, viên chức phấn đấu thực hiện tốt cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là tấm gương về đạo đức, tự học và sáng tạo”. Phát hiện bồi dưỡng, tuyên truyền, học tập gương điển hình tiên tiến. Duy trì tốt nề nếp, kỷ cương, xây dựng mối quan hệ thân thiện, môi trường giáo dục lành mạnh trong nhà trường.
- Công đoàn chủ động tham gia, phối hợp với nhà trường chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, cải thiện điều kiện làm việc, đảm bảo thực hiện đầy đủ chế độ chính sách đối với công chức, viên chức. Đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, cải cách hành chính, phát huy hơn nữa dân chủ, trí tuệ, tinh thần trách nhiệm của đội ngũ công chức, viên chức; khắc phục những hạn chế, ngăn chặn các hiện tượng tiêu cực trong công tác quản lý và giáo dục học sinh. Giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc từ tổ chuyên môn, góp phần hạn chế tối đa đơn thư khiếu nại, tố cáo trong nhà trường.
- Quan tâm phát triển đảng viên trong giáo viên, nhân viên. Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động Công đoàn. Xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh. Hưởng ứng tích cực các hoạt động xã hội do ngành phát động.
3. Tổ chức thực hiện
           Công đoàn phối hợp với Hiệu trưởng xây dựng kế hoạch chương trình chỉ đạo cụ thể, tập trung vào những nội dung trọng tâm, phát động thi đua 4 đợt:
            3.1. Đợt I (Từ 05/9/2019 đến 20/11/2019): Thi đua chào mừng ngày Nhà giáo Việt  Nam.
            Tập trung thực hiện tốt một số nội dung sau:
- Xây dựng kế hoạch tất cả các bộ phận có chất lượng sát với thực tiễn.
- Đăng ký chỉ tiêu thi đua.
- Thực hiện tốt nội quy, quy chế của nhà trường.
- Tổ chức tặng quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Khai giảng năm học mới.
- Tổ chức hội thi giáo viên dạy giỏi cấp Trường (bài kiểm tra năng lực, thi giảng dạy và sáng kiến giải pháp); hỗ trợ, bồi dưỡng giáo viên tham gia dự thi các Hội thi khác do Phòng GD&ĐT tổ chức đạt kết quả cao.
- Tích cực tập luyện văn nghệ, thể dục thể thao.
- Tổ chức tốt nền nếp đầu năm học, hội nghị cha mẹ học sinh, hội nghị công chức - viên chức, đại hội Liên đội.
- Phát động học sinh thi đua học tốt chào mừng 20/11.
- Phát động năm học “An toàn giao thông”, đội nón bảo hiểm khi ngồi trên xe máy; phòng chống dịch bệnh theo mùa, vệ sinh an toàn thực phẩm, cam kết chấp hành tốt.
            3.2. Đợt II (Từ 21/11/2019 đến 31/12/2019): Thi đua chào mừng ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam.
            Tập trung thực hiện tốt một số nội dung sau:
- Tích cực phụ đạo học sinh gặp khó khăn trong học tập, bồi dưỡng học sinh giỏi.
- Tiếp tục Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường;
- Phòng chống các tệ nạn xã hội, cam kết về an ninh trật tự không có bạo lực học đường...
- Sơ kết các hoạt động, các phong trào thi đua.
            3.3. Đợt III (Từ 02/01/2020 đến 26/3/2020: Thi đua chào mừng ngày Quốc tế Phụ nữ; ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.
            Tập trung thực hiện tốt một số nội dung sau:
- Bình xét giáo viên giỏi cấp Trường.
- Tổ chức tết trồng cây.
- Tích cực phụ đạo học sinh gặp khó khăn trong học tập, bồi dưỡng học sinh giỏi.
- Tập trung luyện TDTT, viết chữ đẹp...  chuẩn bị cho các hội thi cấp huyện, cấp tỉnh.
- Tổ chức các hoạt động trò chơi dân gian.
- Tổ chức tặng quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp tết Nguyên Đán.
- Thi Vở sạch chữ đẹp cấp trường.
            3.4. Đợt IV (Từ 27/3/2020 đến 31/5/2020: Thi đua chào mừng ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng thống nhất đất nước, ngày sinh nhật Bác, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm học.
            Tập trung thực hiện tốt một số nội dung sau:
- Tích cực phụ đạo học sinh gặp khó khăn trong học tập.
- Tổ chức tốt ôn tập cuối năm học.
- Tổng kết các hoạt động, các phong trào thi đua của học sinh, giáo viên.
            Ngoài ra Ban lãnh đạo nhà trường phối hợp với Ban chấp hành Công đoàn tổ chức phát động thi đua các ngày lễ lớn trong năm theo tinh thần không phô trương, gọn nhẹ và hiệu quả. Cuối mỗi đợt thi đua, tiến hành động viên khen thưởng kịp thời cho các tập thể, cá nhân; rút kinh nghiệm để triển khai tốt đợt thi đua tiếp theo.
-Tiếp tục triển khai thực hiện tốt các cuộc vận động của ngành. Đẩy mạnh việc đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra, đánh giá học sinh; động viên công chức, viên chức tích cực sử dụng các phần mềm dạy học, ứng dụng công nghệ thông tin trong soạn giảng và viết sáng kiến giải pháp.
II. Đăng kí thi đua năm học 2019 2020
1. Phong trào “Trường học thân thiện, học sinh tích cực”  đạt xuất sắc.
2. Trường xanh, sách, đẹp, an toàn, phòng chống tai nạm thương tích. Đạt xuất sắc
3. Duy trì các tiêu chí trường đạt chuẩn quốc mức độ 1 và chuẩn kiểm định chất lượng trường phổ thông mức độ 3.
4 Đối với học sinh:
- Huy động trẻ 6 đến 14 tuổi đạt 99, 30% trong đó trẻ 6 tuổi vào lớp 1 đạt 100%
- Duy trì tốt sĩ số học sinh đến cuối năm học sinh giảm không quá 0,8 %.
- Đánh giá học sinh về xếp loại phẩm chất học sinh đạt 100%.
- Đánh giá về năng lực đạt 99%.
- Học sinh hoàn thành chương trình lớp học đạt 98%; (Riêng lớp ghép là 90%)
- Xét hoàn thành chương trình bậc tiểu học đạt 100%.
- Tỷ lệ học sinh yếu môn Toán không quá 1%.
- Tỷ lệ học sinh yếu môn Tiếng việt không quá 2%. Riêng học sinh lớp 1 yếu không quá 3%.
- Tỷ lệ học sinh được xét khen thưởng cuối năm 60%.
- HS thi vở sạch, chữ đẹp vòng huyện đạt 5-7 giải, có học sinh dự thi vòng tỉnh.
- Thu BHYT đạt 100% (kể cả HS có thẻ BHYT theo chế độ chính sách).
5. Đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên:
- GV dạy giỏi cấp trường: 80% trở lên. Đạt giáo viên dạy giỏi vòng huyện từ 10 đồng chí.
- Có 2 đồng chí đạt giáo viên viết chữ đẹp vòng huyện, có giáo viên dự vòng tỉnh.
- Phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống (Xếp loại tốt: 100%).
-Thực hiện quy chế chuyên môn (Xếp loại: Tốt:  95%;  Khá: 5%)
- Cuối năm có 100% giáo viên được đánh giá bồi dưỡng thường xuyên đạt từ khá, giỏi.
- Hoàn thành công tác XMC - PCGDTH mức độ 3
* Đăng ký các danh hiệu thi đua:
a. Cá nhân: 39 CB – GV, NV đăng ký thi đua đầu năm, phấn đấu 100 % đạt danh hiệu LĐTT, trong đó:
Chiến sĩ thi đua cơ sở:  từ 5 đồng chí trở lên.
b. Tập thể:
+ Lao động tiên tiến UBND huyện công nhận.
+ Tập thể lao động xuất sắc UBND tỉnh công nhận.
* Đăng ký các hình thức khen thưởng
a. Cá nhân:
- UBND huyện công nhận danh hiệu LĐTT cho 39 đồng chí.
- Bằng khen của UBND tỉnh: 04
- Giấy khen của UBND huyện: 06
b. Tập thể:
- UBND huyện công nhận TTLĐTT.
- Tập thể lao động xuất sắc UBND tỉnh công nhận
- Chi bộ trong sạch vững mạnh.
- Liên đội mạnh cấp Huyện công nhận.
- Công đoàn vững mạnh.
           
            Trên đây là kế hoạch thực hiện công tác Thi đua - Khen thưởng năm học 2019 2020 của trường Tiểu học Long Thạnh 4 Đề nghị cán bộ, giáo viên, nhân viên triển khai thực hiện tốt kế hoạch, tổ chức các đợt thi đua đạt chất lượng, hiệu quả thiết thực./. 
 
 Nơi nhận:
- Phòng GD-ĐT;
-Thông báo toàn trường;
- Lưu: VT.
                                       HIỆU TRƯỞNG
 
         
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DANH SÁCH
Công chức-Viên chức ký cam kết thực hiện phong trào thi đua
Năm học: 2019-2020
(Theo kế hoạch số 25 / KH-THLT4, ngày 20/9/2019)
TT Họ và tên Chức vụ Công tác kiêm nhiệm Chữ ký
1 Trần Ngọc Bích Hiệu trưởng    
2 Đoàn Thanh Dũng Phó H.trưởng    
3 Võ Ngọc Thoại Kế toán Văn thư   
4 Lê Thị Kim Quyên Tổ trưởng K4     
5 Nguyễn Thị Thủy Tổ trưởng K1     
6 Nguyễn Thị Mỹ Loan Giáo viên    
7 Thị Hồng Nhung Giáo viên    
8 Danh Hòa Giáo viên    
9 Sơn Ngọc Hà Giáo viên    
10 Lê Văn Thọ Giáo viên    
11 Trần Minh Duy Giáo viên    
12 Nguyễn Văn Ánh Giáo viên    
13 Phạm Thị Liên Giáo viên    
14 Phạm Đắc Khoa Giáo viên TTND   
15 Lê Trí Nguyện Giáo viên CTCĐ  
16 Ngô Thanh Phong Giáo viên Thể dục toàn trường   
17 Phan Văn Sự Tổ trưởng K5     
18 Lê Thị Thùy Trang Giáo viên Văn nghệ  
19 Huỳnh Bảo An Giáo viên    
20 Danh Hà Bích Trâm Giáo viên    
21 Phan Văn Trí Giáo viên Y tế -Thủ quỹ   
22 Trần Quốc Thịnh Tổ phó K5     
23 Từ Thị Lệ Hồng Giáo viên    
24 Trần Thị Thanh Trang Tổ trưởng K3    
25 Lê Thành Thưởng Giáo viên    
26 Trần Thanh Son Giáo viên    
27 Hồ Thị Thu Bồng Giáo viên    
28 Lê Văn Hận Giáo viên    
29 Trần Thanh Giang Giáo viên TV-TB   
30 Đào Văn Phước Giáo viên PCGD   
31 Ngô Văn Kía Giáo viên    
32 Nguyễn Thanh Vân Tổ phó K2    
33 Thị Mỹ Tiên Giáo viên    
34 Bùi Văn Điều Giáo viên    
35 Từ Minh Phương Giáo viên TPTĐ   
36 Nguyễn Thành Công Giáo viên    
37 Nguyễn Hoàng Trọng Giáo viên Vườn trường   
38 Võ Thị Bích Tươi Giáo viên    
39 Danh Minh Nhựt Tổ trưởng K2 CNTT  
 

 

HỖ TRỢ ONLINE

Công nghệ thông tin

Name: Danh Minh Nhựt
Ban Giám Hiệu

Name: Trần Ngọc Bích

THÀNH VIÊN ĐĂNG NHẬP

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 6


Hôm nayHôm nay : 26

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 6268

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 538052

Họp mặt Nhà giáo Việt Nam 20/11 (video) Lượt xem: 137

Cậu học trò dũng cảm cứu bạn
TT - Ngày 25-9, em Nguyễn Nhật Trường (15 tuổi, ngụ xã Long Định, huyện Bình Đại, Bến Tre) đã lao ra cứu em Dương Thị Thu Thương,...
Đăng lúc: 12-10-2014 05:22:44 PM
Vào lớp 1 không cần 'bằng tốt...
(TNO) Ngày 12.6, Sở Giáo dục - Đào tạo TP.HCM ban hành văn bản hướng dẫn công tác tuyển sinh vào lớp 1 và chuyển trường năm học...
Đăng lúc: 13-06-2014 09:46:31 AM
Cô học trò xin làm tạp vụ nay...
TT - Nhà cô giáo Nhữ Thị Hoa, nhân vật trong bài “Cô học trò xin làm tạp vụ” (Tuổi Trẻ 22-5), nhỏ nhắn, bộn bề sách vở và khuất...
Đăng lúc: 23-05-2014 08:17:55 AM
Giáo viên, học sinh Huế mít...
Sáng 17.5, hơn 600 giáo viên, học sinh đại diện cho các trường học trên toàn tỉnh Thừa Thiên-Huế đã tham gia mít tinh phản đối...
Đăng lúc: 21-05-2014 08:48:46 PM
Thủ tướng đồng ý rút đề án đổi...
(NLĐO) - Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đồng ý để Bộ GD-ĐT rút Đề án xây dựng, triển khai chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ...
Đăng lúc: 07-05-2014 08:17:52 PM
Nghị lực kỳ diệu của cô bé...
Cô bé không tay, không chân Nguyễn Linh Chi được gọi với cái tên “Nick Vujicic Việt Nam” ở Yên Bái khiến bất cứ ai đều phải ngưỡng...
Đăng lúc: 20-04-2014 06:32:45 PM
Nêu cao tinh thần trách nhiệm,...
Thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Trung...
Đăng lúc: 08-04-2014 07:27:40 PM
Cô giáo trẻ rời quê lên cắm...
Gần bốn năm nay, cô giáo trẻ người Kinh, Phạm Thị Thương, sinh năm 1987, quê ở một xã đồng bằng của huyện Thăng Bình đã rời nhà,...
Đăng lúc: 08-04-2014 07:36:37 PM
   
Facebook   Google Yahoo Giáo án điện tử  Tranh ảnh SGK Báo giáo dục Bóng đá Mầm non Báo tuổi trẻ
 
SK&ĐS   Google Maps Dân trí Cốc cốc  Bài giảng điện tử  Web trẻ thơ Cốc cốc nhà Sinh viên IT Google dịch


TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG TIỂU HỌC LONG THẠNH 4 - HUYỆN GIỒNG RIỀNG
Địa chỉ: Xã Long Thạnh huyện Giồng Riềng tỉnh Kiên Giang
Website: http://c1longthanh4.giongrieng
.edu.vn - Email: c1longthanh4gr.kiengiang@moet.edu.vn