MENU CHÍNH

LIÊNN KẾT WEBSITE

LIÊN KẾT

 Văn bản bộ Mail bộ
Văn bản sở Mail sở
Văn bản phòng Văn bản trường
Thời khóa biểu Diễn đàn GD
Video Clip Albums ảnh
KĐCL Mầm non  Phổ cập GD
Smas 2.0 Tra cứu điểm

{LANGesize=ShowAdDiv;;<\/script>» Quản lý văn bản nhà trường

Tên / Số / ký hiệu : 09-KH/CB
Về việc / trích yếu

BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ THÁNG 8 NĂM 2020 VÀ KẾ HOẠCH CÔNG THÁNG 9 NĂM 2020

Ngày ban hành 03/09/2020
Loại văn bản Báo cáo
Đơn vị / phòng ban Chi bộ
Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo
Người ký duyệt Trần Ngọc Bích
Cơ quan / đơn vị ban hành Nhà trường
Tải về Đã xem : 77 | Đã tải: 0
Nội dung chi tiết
ĐẢNG BỘ XÃ LONG THẠNH                                           ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
CHI BỘ TH LONG THẠNH 4
                        *                                                                   Long Thạnh, ngày 03 tháng 9 năm 2020
Số: 9 - KH/CB  
 
BÁO CÁO
KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ THÁNG 8 NĂM 2020
VÀ KẾ HOẠCH CÔNG THÁNG 9 NĂM 2020

 
 
 

            Căn cứ vào chương trình chỉ đạo quý III và kế hoạch tháng 8 năm 2020 của Ban thường vụ Đảng ủy xã Long Thạnh.
            Thực hiện kế hoạch tháng 8/ 2020 của Chi bộ nhà trường tập trung chỉ đạo thực hiện các mặt công tác như sau:
 
             PHẦN THỨ NHẤT
                        Tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 8 năm 2020
             I. Kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 8 năm 2020
             1. Lãnh đạo thực hiện nhiệm chính trị, quốc phòng, an ninh
             - Tất cả cán bộ, viên chức ổn định về tư tưởng, gương mẫu, thực hiện tốt chính sách pháp luật tại địa phương nơi cư trú, luôn phát huy tính tích cực, sáng tạo trong công tác và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
            - Tổ chức tốt ngày tựu trường và ngày chào mừng năm học mới, thực chương trình khung thời gian năm học 2020-2021 theo Quyết định số1938/QĐ-UBND ngày 18 tháng 6 năm 2020 của UBND tỉnh Kiên Giang Ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2020-2021 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên.
            - Tham gia lớp các lớp tập huấn trong hè do ngành tổ chức.
            - Tuyên truyền đến phụ huynh về việc thực hiện dồn, ghép lớp đối với điểm trường, lớp cóít học sinh so với quy định.
            - Thực hiện tốt chỉđạo của Trưởng phòng GDĐT về biên chếsố lớp, học sinh trên lớp năm học 2020-202.
            - Tuyên truyền giáo dục cán bộ, viên chức thực hiện tốt nếp sống văn minh, gia đình văn hóa; không vi phạm về an ninh trật tự, tệ nạn xã hội, an toàn giao thông…
            1.1 Công tác chuyên môn:
            - Tham gia đầy đủ các lớp tập huấn do ngành tổ chức.
            - Tổ chức họp Hội đồng trường mở rộng đầu năm, phân công cán bộ, viên chức đầu năm 2020-2021.
            - Thông báophụ huynh  lớp 5 điểm Đường Gỗ Lộ chuyển 11 học sinh lớp 5điểm này về học trường Tiểu học Long Thạnh 1.
           - Ghép lớp 1 lớp 2+3 điểm Đồng Tràm với 16 học sinh.
           - Chuẩn bị tu sửa CSVC để phục vụ cho năm học mới như: xây dựng mới nhà vệ sinh điểm Đường Gỗ Lộ, làm hàng rào cổng trường điểm Đồng Tràm, điểm Đường Gỗ Lộ ước tổng kinh phí 90 triệu đồng…
           - Chuẩn bị sách giáo khoa đầy đủ cho học sinh ngay đầu năm học.
           - Chỉđạo và phân công giáo viên tiếp nhận học sinh đầu năm, năm học 2020-2021, dự kiến trường có 17 lớp so với năm học trước không tăng, không giảm. Ước tổng số học sinh của trường hiện nay 460 em.
           - Triển khai kế hoạch chuyên môn trong tháng 8 đặc biệt là thực hiện nội dung chương trình đổi mới phổ thông 2018 về thay sách lớp 1. Còn các khối lớp khác thực hiện giảng dạy theo sự chỉ đạo của PGD&ĐT.
           - Tổ chức kiểm tra hầu hết các điểm trường về các điều kiện thực hiện trong năm học mới.
          1.2. Công tác tài vụ- văn thư - lưu trữ, cơ sở vật chất, lao động-tạp vụ-vệ sinh
          - Thực hiện tốt việc cập nhật thông tin kịp thời, ghi đầy đủ các nội dung các phiên họp chi ủy, chi bộ; lưu trữ hồ sơ đầy đủ, khoa học.
          - Quản lý tốt cơ sở vật chất, tổ chức tốt việc chăm sóc cây xanh, hoa kiểng.
          1.3. Thực hiện quy chế dân chủ cơ quan; việc công khai, minh bạch về tài chính, tài sản, chế độ chính sách, khen thưởng của cơ quan
        - Thực hiện tốt quy chế dân chủ trong cơ quan đơn vị, tập thể lãnh đạo cá nhân phụ trách, mọi công việc được công khai minh bạch trong các cuộc họp chi bộ, họp Hội đồng trường cùng thống nhất thực hiện.
        - Thực hiện đầy đủ chế độ chính sách, tiền lương cho người lao động, xét nâng lương kịp thời, chi trả các khoản kinh phí đúng theo qui định.
        - Công khai minh bạch việc mua sắm trang thiết bị cho nhà trường khi có nhu cầu đồng thời thực hiện hồ sơ thanh quyết toán theo đúng qui định của ngành tài chính.
        1.4. Công tác bảo đảm an ninh trật tự cơ quan
        - Đảm bảo gìn giữ tốt cơ sở vật chất trường học. Thực hiện tốt an ninh, trật tự trong nhà trường. Tuyên truyền giáo dục cán bộ, viên chức thực hiện tốt nếp sống văn minh, gia đình văn hóa;
        - Các điểm trường có trang bị đầy đủổ khóa và thực hiện tốt việc đóng cửa đi, cửa sổ và đống các lam chắn gió trước khi tan buổi học.
        - Cán bộ, đảng viên luôn đề cao cảnh giác cách mạng, đấu tranh phòng chống các hoạt động của các thế lực thù địch, bảo vệ bí mật Đảng, nhà nước, phòng chống cháy nổ…
         2. Lãnh đạo công tác chính trị tư tưởng
         - Giáo dục, bồi dưỡng chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Phát huy truyền thống yêu nước; xây dựng tình đoàn kết, gắn bó, đùm bọc, giúp đỡ lẫn nhau; xây dựng môi trường văn hoá lành mạnh ở cơ quan, đơn vị. Tuyên truyền, nhân rộng gương người tốt, việc tốt và những điển hình tiên tiến mà ngành đạt được trong năm qua.
         - Quán triệt, thông báo kịp thời chủ trương, các văn bản của Đảng, Nhà nước, của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp; tuyên truyền, vận động gia đình cán bộ, giáo viên chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các nhiệm vụ của địa phương; kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đảng viên, quần chúng thuộc phạm vi lãnh đạo của chi bộ nhà trường.
        - Lãnh đạo đảng viên, quần chúng thuộc phạm vi lãnh đạo của chi bộ đấu tranh chống các quan điểm sai trái, hành vi nói, viết và làm trái với đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Chủ động phòng, chống âm mưu "diễn biến hoà bình" của các thế lực thù địch; thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI“Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII“về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hoá trong nội bộ” gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị“về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Cán bộ, đảng viên, liên hệ, đánh giá việc thực hiện nội dung đã cam kết theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII; Quy định “về những điều đảng viên không được làm”; theo dõi, đánh giá tình hình suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hoá; Quy định “về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp” theo các hướng dẫn, chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy.
           3. Lãnh đạo xây dựng chi bộ và công tác tổ chức, cán bộ
           - Củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của Chi bộ, có kế hoạch cụ thể kịp thời năm, tháng. Sinh hoạt định kỳ Chi ủy, Chi bộ đúng qui định của điều lệ đảng.
          - Chi bộ căn cứ theo qui chế làm việc, đảm bảo dân chủ hoá trong sinh hoạt, tạo điều kiện để phát huy dân chủ trong nhà trường.
          - Đẩy mạnh công tác phê và tự phê trên tinh thần xây dựng giúp đỡ đồng chí, đồng nghiệp nhận ra khuyết điểm để khắc phục sửa chữa. Khắc phục trạng thái cả nể, ngại góp ý.
          - Chi bộ tăng cường công tác quản lý đảng viên, đảm bảo việc giúp đỡ, nhắc nhở kịp thời, tránh tình trạng đảng viên vi phạm các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.
          - Có kế hoạch phát triển đảng viên dài hạn, quan tâm đào tạo nguồn cử đi học các lớp đối tượng đảng, bồi dưỡng trình độ chính trị cho đảng viên. Hoàn thành việc xác minh hoàn chỉnh hồ sơ của 2 quần chúng xin vàoĐảng. Cử các đảng viên mới đi học lớp bồi dưỡng chính trị cho đảng viên mới, viết bổ sung lý lịch tại HuyệnỦy.
          4. Lãnh đạo công tác kiểm tra, giám sát, chất vấn và kỷ luật của Đảng
          - Tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, chất vấn tổ chức đảng và đảng viên chấp hành Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước, về phẩm chất, đạo đức, lối sống,về những điều đảng viên không được làm; thực hiện các nguyển tắc tổ chức, sinh hoạt đảng, quy chế làm việc…
          - Theo dõiđánh giá tình hình suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hoá; Quy định “về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp” theo các hướng dẫn, chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy.
 
          5. Lãnh đạo các đoàn thể
          - Lãnh đạo các đoàn thể: Công đoàn trường, Đoàn thanh niên, Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh nhà trường hoạt động đúng điều lệ qui định và phạm vi chức trách của đoàn thể mình.
          - Có chủ trương đúng đắn tạo điều kiện để Hội cha mẹ học sinh, Hội khuyến học hoạt động đúng điều lệ, đúng qui định nhằm tạo được mối quan hệ chặt chẽ giữa Nhà trường - Gia đình - Xã hội trong công tác giáo dục học sinh và công tác xã hội hóa giáo dục của nhà trường.
          - Ủng hộ các phong trào hoạt động hữu ích cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh như  văn hóa, văn nghệ, TDTT, giúp đỡ học sinh có hoàn cảnh khó khăn, các gia đình chính sách, gia đình neo đơn do Công đoàn và chi đoàn, đội tổ chức.
          - Chỉ đạo các tổ chức Đoàn, Đội, Công đoàn Nhà trường xây dựng kế hoạch công tác và báo cáo kết quả thực hiện công tác hàng quí, hàng năm cho Chi ủy Chi bộ. Làm tốt công tác thi đua trong đơn vị nhà trường.
          - Tổ chức thăm hỏi, chăm lo tốt đời sống anh chị em giáo viên; tuyên truyền, vận động cán bộ viên chức chấp hành tốt các phong trào ở địa phương nơi cư trú.
          6. Nhận xét đánh giá
          * Những kết quả đạt được:
          - Cán bộ, đảng viên có lập trường tư tưởng vững vàng, kiêm định mục tiêu lý tưởng cách mạng, chấp hành tốt sự phân công của tổ chức và luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
          - Chi bộ xây dựng kế hoạch phù hợp ở đơn vị, triển khai đến từng cán bộ, đảng viên thống nhất cùng thực hiện.
          - Chuẩn bị tốt CSVC cho khai giảng năm học mới 2020-2021.
          - Thực hiện tốt công tác huy động học sinh đầu năm ra lớp tỷ lệ trẻ 6 -14 tuổi đến trường đạt trên 98%.
          - Thực hiện đầy đủ nhiệm vụ chuyên môn theo qui định.
         * Nguyên nhân đạt được:
Chi bộ, BGH tích cực, trực tiếp chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ trong đơn vị.
         * Những hạn chế:
         - Còn vài học sinh do theo gia đình đi làm ăn xa nên về muộn hơn theo qui định.
         - Một số giáo viên tư tưởng giao động khi thực hiện chủ trương dồn, ghép lớp.
         II. Kế hoạch chỉ đạo tháng 9 năm 2020
         Căn cứ vào chương trình chỉ đạo quý III và kế hoạch tháng 9 năm 2020 của Ban thường vụ Đảng ủy xã Long Thạnh.
Chi bộ đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong tháng 9/2020  như sau:
         1. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, quốc phòng, an ninh
         - Cán bộ Đảng viên, CC, VC phải luôn thực hiện tốt các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật nhà nước, nội quy, quy chế của ngành.
          - Xây dựng tập thể đoàn kết, thân ái, yêu thương, tôn trọng lẫn nhau, phát huy quyền làm chủ tập thể, trong công tác luôn sáng tạo, phát huy tích cực những ưu điểm, hạn chế tốt đa những yếu kém trong đơn vị, thực hiện tốt cuộc vận động “Dân chủ, kỷ cương, tình thương, trách nhiệm”.
         - Đảng viên giữ tốt mối quan hệ với địa phương theo CT 76 của Trung ương. Vận động gia đình và quần chúng nhân dân tích cực tham gia tốt nghĩa vụ góp phần xây dựng địa phương giàu đẹp.
         - Không vi phạm những điều Đảng viên không được làm.
         - Thực hiện tốt các văn bản chỉđạo của cấp trên về nhiệm vụ năm học mới 2020-2021.
         - Tuyên truyền ý kiến chỉđạo của ngành về việc sáp nhập, dồn, ghép lớp hiện nay đối với PGDĐT Giồng Riềng để số giáo viên được giới thiệu dôi dư an tâm công tác.
         1.1. Chỉ đạo công tác chuyên môn:
         - Căn cứ Quyết định 1938/QĐ-UBND ngày 18 tháng 6 năm 2020 của UBND tỉnh Kiên Giang Ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2020-2021 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên
         - Tổ chức hoạt động chuyên môn theo kế hoạch của PGD&ĐT.
         - Tiếp tục rà soát đối tượng trẻ 6-14 tuổi trong địa bàn quản lý hiện chưa ra lớp vận động các em đến trường; tiếp nhận học sinh chuyển đến, giải quyết hồ sơ học sinh chuyển đi.
        - Khai giảng năm học mới vào ngày 5/9/2020 và ngày thực học là ngày 07/9/2020.
        - Tổ chức phân công và thực hiện thời khóa biểu chính thức học kỳ I năm học 2020-2021 từ ngày7 tháng 9 năm 2020.
        - Lập danh sách trích ngang học sinh đầu năm đúng với khai sinh, hộ khẩu để làm hồ sơ học sinh trong nhà trường.
        - Giáo viên chủ nhiệm nắm chính xác đối tượng học sinh về hoàn cảnh, con gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo, hộ thu nhập thấp để báo cáo về nhà trường; theo dõi sĩ số học sinh và báo cáo kịp thời về Khối trưởng cũng như nhà trường khi có yêu cầu.
        - Tổ chức khảo sát học sinh đầu năm, phân loại học sinh theo từng đối tượng, đồng thời xây dựng kế hoạch phụ đạo kịp thời.
        - Nhà trường chủ động về chương trình, lên kế hoạch giảng dạy từng khối lớp phù hợp với điều kiện, đối tượng học sinh của trường. Đặc biệt là học sinh lớp 1 chương trình giáo dục phổ thông mới.
        - Mở chuyên đề tập huấn nội dung chuyên môn tại trường.
        - Chỉ dạo các khối lớp thực hiện nội dung, phương giảng dạy theo sự chỉ đạo của PGD&ĐT. (Trong đó có lớp ghép).
        1.2. Công tác tài vụ- văn thư - lưu trữ, cơ sở vật chất, lao động-tạp vụ-vệ sinh
        - Thực hiện tốt việc cập nhật thông tin kịp thời, ghi đầy đủ các nội dung các phiên họp chi ủy, chi bộ; lưu trữ hồ sơ đầy đủ, khoa học.
        - Tổ chức thu BHYT học sinh theo công văn hướng dẫn của BHXH huyện GIồng Riềng.
        - Rà soát lại trang thiết bị, đồ dùng dạy học, sách giáo khoa để phân phối kịp thời ngay đầu năm học.
        - Tăng cường công tác bảo quản CSVC, máy móc phục vụ quản lý chuyên môn, mạng lướiđiện, dây chuyền tải Internet đảm bảo phục vụ xuyên suốt và lâu dài.
        - Tăng cường công tác vệ sinh trường lớp, nhà vệ sinh luôn sạch, không có mùi hôi; phát động học sinh hạn chế dùngtúi ny lông, bao nhựa, lon nhựa nhằm đảm bảo tốt môi trường.
        - Kết hợp với y tế dự phòng phun xịt thuốc sát khuẩn các phòng học, phòng làm việc, nhà vệ sinh trước khi vào năm học mới.
        1.3. Thực hiện quy chế dân chủ cơ quan; việc công khai, minh bạch về tài chính, tài sản, chế độ chính sách, khen thưởng của cơ quan
        - Thực hiện tốt quy chế dân chủ trong cơ quan đơn vị, tập thể lãnh đạo cá nhân phụ trách.
        - Phân công nhiệm vụ rõ ràng, công khai và được sự thống nhất từ cấp ùy chi bộ, đoàn thểđến từng viên chức trong nhà trường.
        - Công khai việc thực hiện chếđộ chính sách, lương, phụ cấp và các khoản thu nhập của giáo viên, học sinh.
        - Công khai việc mua sắm tài sản, xây dựng sửa chữa và các hoạt động khác có sử dụng kinh phí của nhà trường.
       1.4 Công tác an ninh, trật tự:
       - Lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn trong cơ quan đơn vị, không có giáo viên, học sinh nào vi phạm các tệ nạn xã hội, an toàn giao thông.
       - Thường xuyên tuyên truyền cán bộ, viên chức thực hiện tốt an ninh, trật tự trong nhà trường; Thực hiện tốt nếp sống văn minh, gia đình văn hóa.
       2. Công tác xây dựng Đảng:
       2.1.Lãnh đạo công tác giáo dục chính trị tư tưởng:
       + Tiếp tục triển khai thực hiện các văn bản của cấp trên.
       + Tiếp tục thực hiện việc “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Theo dõiđánh giá tình hình suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hoá; Quy định “về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp”
        + Tuyên truyền giáo dục đối với quần chúng là cán bộ, viên chức cần nhận thức sâu sắc công tác phát triển đảng viên trong chi bộ, bản thân mỗi quần tự phấn đấu để đứng vào hàng ngũ của Đảng.
        + Đảng viên thể hiện tốt tinh thần gương mẫu, tích cực, sáng tạo trong công tác, tìm tòi học hỏi những cái mới, những việc làm hay thông qua các phương tiện hiện có ngày nay. Trong đó việc học tập nâng cao kiến thức về tin học.
2.2. Lãnh đạo công tác tổ chức, cán bộ:
        + Ổn định tổ chức, sắp xếp phân công theo đúng vị trí việc làm của từng cán bô, giáo viên trong nhà trường.
        + Chuẩn bị tốt nhất về cơ sở vật chất phục vụ tốt cho năm học mới.
        + Thực hiện tốt công tác kiểm tra, đánh giá, thỉnh thị, báo cáo kịp thời theo qui định.
        2.3. Lãnh đạo công  tác kiểm tra, giám sát:
 Theo dõi kiểm tra việc thực hiện nội dung, công việc do đơn vị phân công
        3. Lãnh đạo các đoàn thể:
        * Lãnh đạo công tác Đoàn – Đội:
        + Xây dựng kế hoạch hoạt động theo điều kiện của nhà trường trong năm học mới,kết hợp đánh giá hàng tháng, tuần để có hướng điều chỉnh trong hoạt động nhằm đem lại hiệu quả cao nhất.
        + Chuẩn bị cácđiều kiện để tổ chức Đại hội liên đội sớm trong tháng 9/2020.
        * Lãnh đạo Công đoàn:
        + Kết hợp cùng chính quyền chuẩn bị văn kiện tổ chức Hội nghị Công chức, viên chức năm học 2020-2021.
        + Xây dựng kế hoạch hoạt động và tổ chức họp BCH để thông qua cùng thực hiện theo qui định.
        + Thường xuyên chăm lo tốt đời sống, tinh thần cho cán bộ, viện chức trong đơn vị.
        4. Phân công ban chấp hành chi ủy:
        1. Đ/c Bích bí thư phụ trách chỉ đạo chung;
        2. Đ/c Dũng Phó bí thư xây dựng kế hoạch và thực hiện công tác chuyên môn,
Chuẩn bị chuyên đề nội dung đổi mới giáo dục phổ thông 2018.
         3. Đ/c Nguyện Chi ủy viên chăm lo phong trào, đời sống CB-VC;
         4. Đ/c Phương Chăm lo phong trào, nắm học sinh có hoàn cảnh khó khăn để giúp đỡ ngay đầu năm học.
         5. Đ/c Sự tổng hợp thông tin để báo cáo cho chi bộ cũng như Đảng ủy cấp trên.
 
         Trên đây là báo cáo tháng 8 năm 2020 và chương trình kế hoạch chỉ đạo của Chi bộ tháng 9 năm 2020 của chi bộ trường Tiểu học Long Thạnh 4.
        Đề nghị các bộ phận chuyên môn các đảng viên xem và thực hiện.
 
Nơi nhận TM CHI BỘ
- Đảng ủy ( B/C)                                                                                                 BÍ THƯ
- Đảng viên chi bộ
- Lưu
 
 
 
                                                                                                                       Trần Ngọc Bích
 
 
 
 


 

HỖ TRỢ ONLINE

Công nghệ thông tin

Name: Danh Minh Nhựt
Ban Giám Hiệu

Name: Trần Ngọc Bích

THÀNH VIÊN ĐĂNG NHẬP

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 5


Hôm nayHôm nay : 76

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 6318

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 538102

Họp mặt Nhà giáo Việt Nam 20/11 (video) Lượt xem: 137

Cậu học trò dũng cảm cứu bạn
TT - Ngày 25-9, em Nguyễn Nhật Trường (15 tuổi, ngụ xã Long Định, huyện Bình Đại, Bến Tre) đã lao ra cứu em Dương Thị Thu Thương,...
Đăng lúc: 12-10-2014 05:22:44 PM
Vào lớp 1 không cần 'bằng tốt...
(TNO) Ngày 12.6, Sở Giáo dục - Đào tạo TP.HCM ban hành văn bản hướng dẫn công tác tuyển sinh vào lớp 1 và chuyển trường năm học...
Đăng lúc: 13-06-2014 09:46:31 AM
Cô học trò xin làm tạp vụ nay...
TT - Nhà cô giáo Nhữ Thị Hoa, nhân vật trong bài “Cô học trò xin làm tạp vụ” (Tuổi Trẻ 22-5), nhỏ nhắn, bộn bề sách vở và khuất...
Đăng lúc: 23-05-2014 08:17:55 AM
Giáo viên, học sinh Huế mít...
Sáng 17.5, hơn 600 giáo viên, học sinh đại diện cho các trường học trên toàn tỉnh Thừa Thiên-Huế đã tham gia mít tinh phản đối...
Đăng lúc: 21-05-2014 08:48:46 PM
Thủ tướng đồng ý rút đề án đổi...
(NLĐO) - Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đồng ý để Bộ GD-ĐT rút Đề án xây dựng, triển khai chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ...
Đăng lúc: 07-05-2014 08:17:52 PM
Nghị lực kỳ diệu của cô bé...
Cô bé không tay, không chân Nguyễn Linh Chi được gọi với cái tên “Nick Vujicic Việt Nam” ở Yên Bái khiến bất cứ ai đều phải ngưỡng...
Đăng lúc: 20-04-2014 06:32:45 PM
Nêu cao tinh thần trách nhiệm,...
Thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Trung...
Đăng lúc: 08-04-2014 07:27:40 PM
Cô giáo trẻ rời quê lên cắm...
Gần bốn năm nay, cô giáo trẻ người Kinh, Phạm Thị Thương, sinh năm 1987, quê ở một xã đồng bằng của huyện Thăng Bình đã rời nhà,...
Đăng lúc: 08-04-2014 07:36:37 PM
   
Facebook   Google Yahoo Giáo án điện tử  Tranh ảnh SGK Báo giáo dục Bóng đá Mầm non Báo tuổi trẻ
 
SK&ĐS   Google Maps Dân trí Cốc cốc  Bài giảng điện tử  Web trẻ thơ Cốc cốc nhà Sinh viên IT Google dịch


TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG TIỂU HỌC LONG THẠNH 4 - HUYỆN GIỒNG RIỀNG
Địa chỉ: Xã Long Thạnh huyện Giồng Riềng tỉnh Kiên Giang
Website: http://c1longthanh4.giongrieng
.edu.vn - Email: c1longthanh4gr.kiengiang@moet.edu.vn