MENU CHÍNH

LIÊNN KẾT WEBSITE

LIÊN KẾT

 Văn bản bộ Mail bộ
Văn bản sở Mail sở
Văn bản phòng Văn bản trường
Thời khóa biểu Diễn đàn GD
Video Clip Albums ảnh
KĐCL Mầm non  Phổ cập GD
Smas 2.0 Tra cứu điểm

{LANGesize=ShowAdDiv;;<\/script>» Quản lý văn bản nhà trường

Tên / Số / ký hiệu : 20 /KH-THL4
Về việc / trích yếu

BÁO CÁO Kết quả thực hiện các mặt công tác tháng 9 năm 2020 Và Chương trình công tác tháng 10 năm 2020

Ngày ban hành 12/10/2020
Loại văn bản Báo cáo
Đơn vị / phòng ban Văn bản hành chính
Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo
Người ký duyệt Trần Ngọc Bích
Cơ quan / đơn vị ban hành Nhà trường
Tải về Đã xem : 126 | Đã tải: 0
Nội dung chi tiết
PHÒNG GD & ĐT GIỒNG RIỀNG                                         CỘNG HÒA XÃ HÔI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TH LONG THẠNH 4                                                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
         Số: 20 /KH-THL4                                                               Long Thạnh, ngày 12 tháng 10 năm 2020
 
BÁO CÁO
Kết quả thực hiện các mặt công tác tháng 9 năm 2020
Và Chương trình công tác tháng 10 năm 2020
 
Phần I
THỰC HIỆN CÔNG TÁC THÁNG 9 NĂM 2020
(Từ ngày 07/9/2020 đến 10/10/2020)
        I. CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN, GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ TƯ TƯỞNG
      - Tuyên truyền và giáo dục trong toàn thể CB-GV-NV và học sinh thực hiện tốt an toàn giao thông và phòng chống các tệ nạn xã hội xâm nhập vào học đường.
      - Triển khai quán triệt trong toàn thể CB-GV-NV tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của BCH TW 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; Các cuộc vận động và phong trào thi đua của ngành.
        - Cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia học tập đầy đủ lớp bồi dưỡng, tập huấn chính trị hè 2020.
        II. CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN
        1.Những việc làm được:
        - Huy động học sinh ra lớp tính đến thời điểm 30/9/2020, có 17 lớp, trong đó có 1 lớp ghép. Tổng số học sinh là 447/223 nữ, học sinh dân tộc có 89/47 nữ. Giảm so với đầu năm học 1 học sinh lớp 2A1 ( Lý do chuyển đi ).
        - Hoàn thành tất cả các báo cáo, thống kê, cơ sở dữ liệu nộp về Phòng Giáo dục và Đào tạo kịp thời.
        - Tổ chức xong Hội nghị cán bộ, viên chức và họp PHHS đầu năm học.
        - Phát động phong trào thi đua “Dạy tốt - học tốt”; vận động CB-GV-NV đăng ký thi đua đầu năm học.
        - Tổ chức phát quà bánh cho học sinh vui Tết Trung thu năm 2020. tổng kinh phí 11.375.000đ.
- Kiểm tra 33 bộ hồ sơ xếp loại tốt 32, khá 1 và tổ chức thao giảng, dự giờ: 36 tiết, xếp loại tốt 11 tiết; dự giờ chéo được 25 tiết; tổ chức hội giảng 2 tiết.
        - Tất cả các tổ khối hoàn thành tốt kế hoạch tháng đề ra.
       - Tuyên truyền vận động học sinh tham gia BHYT học sinh đến ngày 30 tháng 9 năm 2020 toàn trường tham gia 382/447 tỷ lệ  85,45% ( trong đó học sinh diện chính sách 52 em, học sinh mua tự nguyện 330 em ).
        2. Những việc hạn chế:
        - Tỷ lệ học sinh tham gia BHYT chưa đạt chỉ tiêu đề ra.
       - Việc đổi mới chương trình sách giáo khoa lớp 1 tuy có tập huấn đầy đủ tuy nhiên chương trình vẫn còn khá mới đối với giáo viên trực tiếp giảng dạy.
Phần II
CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 10 NĂM 2020
(Từ ngày 12/10/2020 đến 07/11/2020)
          I. CÔNG TÁC TRỌNG TÂM TRONG THÁNG
          - Tuyên truyền kỷ niệm 60 năm ngày hy sinh Anh hùng liệt sĩ Mai Thị Nương; kỷ niệm 90 năm ngày Thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930-20/10/2020).
         - Tiếp tục tuyên truyền và giáo dục trong toàn thể CB-GV-CNV và học sinh thực hiện tốt “Tháng an toàn giao thông” và thực hiện tốt việc phòng chống các tệ nạn xã hội xâm nhập học đường.
         - Thường xuyên kiểm tra, tư vấn cho giáo viên dạy lớp 1, thực hiện Chương trình GDPT 2018 kịp thời nhằm nâng cao chất lượng giáo dục.
        - Thực hiện nghiêm công văn số 109/PGDĐT-GDTH ngày 18/9/2020 của Phòng GDĐT Giồng Riềng về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục tiểu học năm học 2020-2021.
         - Tổ chức triển khai Thông tư số 28/2020/TT-BGDĐT ngày 04/9/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Thông tư Ban hành Điều lệ trường tiểu học; Thông tư số 27/2020/TT-BGDĐT ngày 04/9/2020 về Quy định đánh giá học sinh tiểu học; chỉ đạo giáo viên thực hiện việc soạn giảng; sinh hoạt chuyên môn đúng theo quy định.
        - Hiệu trưởng và PHT thường xuyên theo dõi, chỉ đạo giáo viên tự bồi dưỡng học sinh yếu kém hàng ngày tại lớp học; Tăng cường công tác dự giờ, thăm lớp đột xuất để có biện pháp uốn nắn, giúp đỡ những giáo viên còn hạn chế về chuyên môn khắc phục kịp thời.
         - Hoàn thành Kế hoạch giáo dục nhà trường, năm học 2020 - 2021.
         - Chỉ đạo các Tổ trưởng chuyên môn tổ chức sinh hoạt chuyên môn, mở chuyên đề đúng theo quy định.
         - Tổ chức cho học sinh thi “ Viết chữ đẹp ” cấp trường, năm học 2020 - 2021.
        - Xây dựng “ Kế hoạch kiểm tra giữa học kỳ 1” và “ Kế hoạch Tổ chức thi giáo viên dạy giỏi cấp trường ”, năm học 2020 - 2021.
         - Tổ chức Đại Hội Liên Đội trường Tiểu học Long Thạnh 4, năm học 2020 - 2021.
       - Cán bộ quản lý và giáo viên lớp 1, lớp 2 theo danh sách của Sở giáo dục và Đào tạo tập huấn trực tuyến chương trình GDPT năm 2018 phải hoàn thành ngay các bài tập học trên Online.
         - Hoàn thành hồ sơ chống mù chữ và phổ cập năm 2020. 
         - Giáo viên viết giải pháp chuẩn bị “Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường ”.
         II. CHUYÊN MÔN:
         - Thực hiện chương trình từ tuần 6 đến tuần 9 học kỳ I ( từ ngày 12/10/2020 đến ngày 07/11/2020 ).
         Tuần 6 : Từ ngày 12/10/2020 đến ngày 17/10/2020.
       - Hoàn thành Kế hoạch giáo dục nhà trường, năm học 2020 – 2021 nộp về Phòng giáo dục và Đào tạo phê duyệt.
         - Chuyên môn tiếp tục dự giờ thăm lớp.
         Tuần 7: Từ ngày 19/10/2020 đến ngày 24/10/2020.
        - Từ khối lớp 1 đến khối lớp 5, tổ chức mở chuyên đề “ Thứ nhất” theo kế hoạch đã gởi về Phòng giáo dục và Đào tạo phê duyệt, thời gian tổ chức chuyên đề vào ngày 24/10/2020 ( Địa điểm tổ chức mở chuyên đề do Tổ trưởng lựa chọn ); Tổ chức chuyên đề xong, sau 3 ngày gởi hồ sơ về chuyên môn gồm: Kế hoạch, biên bản triển khai kế hoạch chuyên đề, báo cáo tham luận, biên bản triển khai sinh hoạt chuyên đề.
       - Giao cho các Tổ trưởng chuyên môn chịu trách nhiệm tổ chức họp tổ thống nhất việc dạy tích hợp các nội dung như : Giáo dục địa phương lớp 1; An toàn giao thông; Quốc phòng - An ninh; Các nội dung tích hợp nêu trên giáo viên phải thể hiện cụ thể trong “ Kế hoạch giảng dạy ” và “ Kế hoạch bài dạy ”.   
        - Chuyên môn tiếp tục dự giờ, thăm lớp.
        Tuần 8 : Từ ngày 26/10/2020 đến ngày 31/10/2020.
       - Kiểm tra toàn diện 1 giáo viên ( Cô Thủy ), chuyên đề 1 giáo viên (Thầy Thọ ) và bộ phận Thư viện - thiết bị, TPT Đội ( Thầy Giang, Thầy Phương ).
        - Tất cả các Tổ trưởng kiểm tra hồ sơ sổ sách của giáo viên trong khối, báo cáo tháng 10/2020 và nộp hồ sơ sổ sách vào ngày 26/10/2020 về chuyên môn.
       - Tổ trưởng khối 4 và Tổ trưởng khối 5 tổng hợp đề kiểm tra giữa học kỳ 1, năm học 2020 - 2021 gởi qua địa chỉ mail chuyên môn ngày 27/10/2020.
        - Chuyên môn tiếp tục dự giờ thăm lớp.
        - Tất cả các tổ trưởng chuyên môn tổng hợp danh sách học sinh đăng ký thi “  Viết chữ đẹp ” trong khối gởi qua mail chuyên môn ngày 27/10/2020.
       - Chuyên môn soạn đề thi “ Viết chữ đẹp ” cấp trường.
       Tuần 9 : Từ ngày 02/11/2020 đến ngày 07/11/2020.
        - Chuyên môn tiếp tục thăm lớp, dự giờ.
        - Tổ chức thẩm định đề kiểm tra giữa học kỳ 1, năm học 2020 - 2021.
        - Tổ chức thi “ Viết chữ đẹp ” từ  khối lớp 1 đến khối lớp 5 ( có kế hoạch riêng )
        + Thời gian: Vào lúc 7 giờ 30 phút, ngày 07/11/2020.
        + Địa điểm: Đường Gỗ Vàm.
         III. CÔNG TÁC LIÊN KẾT:
         1. Thư Viện-Thiết bị:
        - Xây dựng kế hoạch và tổ chức hoạt động thư viện theo quy định, cập nhật đầy đủ thông tin hồ sơ sổ sách, theo dõi, ghi chép vào các loại sổ quy định của thư viện và báo cáo kịp thời hàng tháng về BGH trường, PGD&ĐT đúng thời gian quy định.
        - Tổng hợp thiết bị lớp 1 đối với học sinh có hoàn cảnh khó khăn mượn; hoàn thành việc thanh toán kinh phí mua sách, thiết bị cho năm học 2020-2021.
        - Phát động phong trào làm đồ dùng dạy học để phục vụ cho tiết dạy, tham gia dự thi nếu huyện có tổ chức.
        - Kiểm tra các loại máy móc, thiết bị về điện, tuyên truyền, nhắc nhở cách sử dụng điện an toàn,  bảo quản tốt tài sản để sử dụng lâu dài; thực hiện tiết kiệm điện, giáo viên nhớ tắt các thiết bị về điện trong phòng học, phòng làm việc trước khi ra về.
        2. Công tác tổ chức, Kiểm tra:
        -Thông qua Quyết định và kế hoạch kiểm tra nội bộ, Kế hoạch thi đua theo các chuyên đề năm học 2020-2021 do PGD&ĐT phát động.
        - Kiểm tra theo dõi sĩ số học sinh, thực hiện chương trình, thực hiện kế hoạch phụ đạo học sinh yếu; Hs năng khiếu theo sự phân công của nhà trường.
        - Kiểm tra hồ sơ, sổ sách đúng theo kế hoạch của nhà trường.
         3. Công tác Đoàn thể:
         * Đoàn -Đội:
        - Xây dựng kế hoạch hoạt động hàng tháng, tuần có kế hoạch chi tiết và được đánh giá hàng tuần vào buổi dưới cờ.
        - Nhắc nhở học sinh vệ sinh môi trường; vệ sinh cá nhân hàng ngày.
        - Tham gia đăng ký và thực hiện tốt an toàn giao thông năm học 2020-2021.
        - Tổ chức Đại hội liên đội năm học 2020-2021.
        * Công đoàn:
        - Đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong cán bộ giáo viên- nhân viên nhà trường; kết hợp triển khai các văn bản của cấp trên.
         - Phát động thi đua ngắn ngày chào mừng kỷ niệm lần thứ 38 ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2020). Tổng kết xét biểu dương khen thưởng vào ngày tổ chức lễ 20/11/2020.
         - Tuyên truyền, nhắc nhở đoàn viên công đoàn thực hiện tốt nội quy, quy chế của nhà trường.
        - Tổ chức phân công theo dõi chấm công chính xác, công bằng và cần thiết công bố trong phiên họp hội đồng sư phạm hàng tháng đối với giáo viên có nhiều lần vi phạm về ngày giờ công.
         4. Công tác Y tế học đường:
         - Tổ chức cân, đo chiều cao học sinh, cập nhật vào sổ theo dõi ở từng khối lớp.
         - Mở sổ theo dõi việc mua dụng cụ y tế, thuốc trị bệnh thông thường; theo dõi việc sơ cứu, cấp phát thuốc cho học sinh…
         5. Công tác XMC và PCGDTH:
         Hoàn chỉnh hồ sơ XMC mức độ 2 và PCGDTH ĐĐT mức độ 3 năm 2020.
         6.Công tác kiểm định chất lượng phổ thông:
         Tiếp tục  cập nhật lên phần mềm và thu thập minh chứng để lưu vào hồ sơ theo từng tiêu chí ở mỗi tiêu chuẩn đã quy định.
          7. Công tác công nghệ thông tin
         - Triển khai thực hiện đầy đủ các phần mềm trong nhà trường đã đăng ký mua gồ: Misa, PCGD, TV-TB, Ra đề thi, CSDL, SMAS, IEMS, KĐCL……
         - Hoàn thành các nội dung trên phần mềm cơ sở dử liệu theo quy định.
         - Cập nhật thông tin hàng tháng về phần mềm SMAS 3.0.
         - Ghi chép nhật ký phòng máy, hồ sơ quàn lý phòng máy theo đúng quy định.
         8.Công tác tài vụ:
         Quỹ ngân sách:
         - Thực hiện đúng, đủ, kịp thời chế độ chính cho mọi CB-GV-CNV trong đơn vị.
         - Thực hiện hồ sơ thanh toán quyết toán kinh phí đúng nguyên tắc tài chính.
         - Đối chiếu hồ sơ và công khai báo cáo kinh phí thu – chi trong nhà trường
        9. Công tác khác:
        - Tổ chức 1 buổi lao động tập thể nội dung chăm sóc cây, hoa kiểng, cải tạo lại vườn cây học tập (do Đ/c Trọng và Phong phụ trách)
       - Tổ chức trồng hoa mười giờ phía trước hàng rào điểm Đường Gỗ Lộ theo tinh thần công văn số 569/UBND-VP ngày 01/10/2020 của UBND huyện Giồng Riềng.
 
         Trên đây là đánh giá công tác tháng 9/2020 và chương trình công tác 10/2020 của BGH nhà trường.
 
          Nơi nhận:                                                                                             HIỆU TRƯỞNG                                                        
           - Phòng GD&ĐT (B/c)
           - CB-GV-NV trường
           - Lưu Vp.

                                                                                           
                                                                                     
                                                                                                                         Trần Ngọc Bích

 

HỖ TRỢ ONLINE

Công nghệ thông tin

Name: Danh Minh Nhựt
Ban Giám Hiệu

Name: Trần Ngọc Bích

THÀNH VIÊN ĐĂNG NHẬP

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 2


Hôm nayHôm nay : 83

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 980

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 520286

Họp mặt Nhà giáo Việt Nam 20/11 (video) Lượt xem: 123

Cậu học trò dũng cảm cứu bạn
TT - Ngày 25-9, em Nguyễn Nhật Trường (15 tuổi, ngụ xã Long Định, huyện Bình Đại, Bến Tre) đã lao ra cứu em Dương Thị Thu Thương,...
Đăng lúc: 12-10-2014 05:22:44 PM
Vào lớp 1 không cần 'bằng tốt...
(TNO) Ngày 12.6, Sở Giáo dục - Đào tạo TP.HCM ban hành văn bản hướng dẫn công tác tuyển sinh vào lớp 1 và chuyển trường năm học...
Đăng lúc: 13-06-2014 09:46:31 AM
Cô học trò xin làm tạp vụ nay...
TT - Nhà cô giáo Nhữ Thị Hoa, nhân vật trong bài “Cô học trò xin làm tạp vụ” (Tuổi Trẻ 22-5), nhỏ nhắn, bộn bề sách vở và khuất...
Đăng lúc: 23-05-2014 08:17:55 AM
Giáo viên, học sinh Huế mít...
Sáng 17.5, hơn 600 giáo viên, học sinh đại diện cho các trường học trên toàn tỉnh Thừa Thiên-Huế đã tham gia mít tinh phản đối...
Đăng lúc: 21-05-2014 08:48:46 PM
Thủ tướng đồng ý rút đề án đổi...
(NLĐO) - Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đồng ý để Bộ GD-ĐT rút Đề án xây dựng, triển khai chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ...
Đăng lúc: 07-05-2014 08:17:52 PM
Nghị lực kỳ diệu của cô bé...
Cô bé không tay, không chân Nguyễn Linh Chi được gọi với cái tên “Nick Vujicic Việt Nam” ở Yên Bái khiến bất cứ ai đều phải ngưỡng...
Đăng lúc: 20-04-2014 06:32:45 PM
Nêu cao tinh thần trách nhiệm,...
Thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Trung...
Đăng lúc: 08-04-2014 07:27:40 PM
Cô giáo trẻ rời quê lên cắm...
Gần bốn năm nay, cô giáo trẻ người Kinh, Phạm Thị Thương, sinh năm 1987, quê ở một xã đồng bằng của huyện Thăng Bình đã rời nhà,...
Đăng lúc: 08-04-2014 07:36:37 PM
   
Facebook   Google Yahoo Giáo án điện tử  Tranh ảnh SGK Báo giáo dục Bóng đá Mầm non Báo tuổi trẻ
 
SK&ĐS   Google Maps Dân trí Cốc cốc  Bài giảng điện tử  Web trẻ thơ Cốc cốc nhà Sinh viên IT Google dịch


TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG TIỂU HỌC LONG THẠNH 4 - HUYỆN GIỒNG RIỀNG
Địa chỉ: Xã Long Thạnh huyện Giồng Riềng tỉnh Kiên Giang
Website: http://c1longthanh4.giongrieng
.edu.vn - Email: c1longthanh4gr.kiengiang@moet.edu.vn