MENU CHÍNH

LIÊNN KẾT WEBSITE

LIÊN KẾT

 Văn bản bộ Mail bộ
Văn bản sở Mail sở
Văn bản phòng Văn bản trường
Thời khóa biểu Diễn đàn GD
Video Clip Albums ảnh
KĐCL Mầm non  Phổ cập GD
Smas 2.0 Tra cứu điểm

{LANGesize=ShowAdDiv;;<\/script>» Quản lý văn bản nhà trường

Tên / Số / ký hiệu : 17/KH-BDTX-TTHLT4
Về việc / trích yếu

KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN NĂM HỌC 2020 – 2021

Ngày ban hành 10/09/2020
Loại văn bản Kế hoạch
Đơn vị / phòng ban Chuyên môn
Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo
Người ký duyệt Trần Ngọc Bích
Cơ quan / đơn vị ban hành Nhà trường
Tải về Đã xem : 81 | Đã tải: 0
Nội dung chi tiết
PHÒNG GDĐT GIỒNG RIỀNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TH LONG THẠNH 4 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 17/KH-BDTX-TTHLT4          Long Thạnh, ngày 10 tháng 9 năm 2020
         
KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN
NĂM HỌC 2020 – 2021

 
 
 
             Căn cứ Nghị định 101/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 09 năm 2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức;
             Căn cứ Thông tư số 17/2019/TT-BGDĐT ngày 01 tháng 11 năm 2019 của Bộ Giáo dục và đào tạo về ban hành chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông ;
              Căn cứ Thông tư số 18/2019/TT-BGDĐT ngày 01 tháng 11 năm 2019 của Bộ Giáo dục và đào tạo về ban hành chương trình bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lý, giáo viên cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông và giáo viên trung tâm giáo dục thường xuyên;
              Căn cứ Thông tư số 19/2019/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 11 năm 2019 của Bộ Giáo dục và đào tạo về ban hành Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông ;
              Căn cứ Quyết định số 4660/QĐ-BGDĐT, ngày 04 tháng 12 năm 2019 của Bộ Giáo dục và đào tạo về ban hành danh mục các modul bồi dưỡng giáo viên cốt cán và CBQL cơ sở giáo dục phổ thông để thực hiện công tác bồi dưỡng thường xuyên giáo viên, CBQL cơ sở giáo dục phổ thông;
              Căn cứ Kế hoạch số 1374/KH-GDĐT, ngày 25 tháng 6 năm 2020 của SGDĐT về BDTX giáo viên và cán bộ quản lý năm học 2020-2021;
               Căn cứ Kế hoạch số 14/GDĐT ngày 18 tháng 8 năm 2020 của Phòng Giáo dục và Đào tạo về kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên cho cán bộ quản lý, giáo viên năm học 2020-2021;
               Căn cứ tình hình thực tế nhà trường, trường Tiểu học Long Thạnh 4 xây dựng kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên, cán bộ quản lý năm học 2020-2021 cụ thể như sau:
               I. Mục đích, yêu cầu của bồi dưỡng thường xuyên
              1. Giáo viên, cán bộ quản lý học tập bồi dưỡng thường xuyên để cập nhật kiến thức về chính trị, kinh tế - xã hội, bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, phát triển năng lực dạy học, năng lực giáo dục và những năng lực khác theo yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên, yêu cầu nhiệm vụ năm học, cấp học, yêu cầu phát triển giáo dục của thành phố, yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục trong toàn ngành.
              2. Phát triển năng lực tự học, tự bồi dưỡng của giáo viên, cán bộ quản lý; năng lực tự đánh giá hiệu quả bồi dưỡng thường xuyên; năng lực tổ chức, quản lý hoạt động tự học, tự bồi dưỡng giáo viên của nhà trường, của Sở Giáo dục và Đào tạo, Phòng Giáo dục và Đào tạo.
              3. Việc triển khai công tác bồi dưỡng thường xuyên phải gắn kết chặt chẽ với việc triển khai đánh giá giáo viên và cán bộ quản lý theo Chuẩn và theo chỉ đạo đổi mới giáo dục của Ngành để từng bước cải thiện và nâng cao năng lực đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục qua từng năm.
             4. Đảm bảo thực hiện tốt các yêu cầu về nội dung bồi dưỡng, điều kiện tổ chức thực hiện bồi dưỡng, hình thức bồi dưỡng phù hợp với điều kiện thực tế địa phương và nhiệm vụ năm học. Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên năm học 2020 – 2021 cần cụ thể, xuất phát từ nhu cầu bồi dưỡng của giáo viên và yêu cầu thực tiễn của giáo dục địa phương theo nhiệm vụ năm học 2020 – 2021 (có đối chiếu với đánh giá chuẩn nghề nghiệp giáo viên để xác định rõ nội dung và hình thức bồi dưỡng phù hợp); tạo mọi điều kiện thuận lợi và huy động toàn bộ giáo viên, cán bộ quản lý tham gia học tập các chương trình, loại hình bồi dưỡng theo kế hoạch của Sở Giáo dục và Đào tạo và của Phòng Giáo dục và Đào tạo. Việc bồi dưỡng phải tập trung vào nâng cao năng lực nghề nghiệp, phẩm chất đạo đức của giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục để đáp ứng yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp và tiêu chuẩn chức danh nhằm thực hiện tốt các nhiệm vụ của hạng chức danh nghề nghiệp.
             5. Tăng cường hình thức bồi dưỡng thường xuyên qua mạng, bồi dưỡng thông qua sinh hoạt tổ chuyên môn và tự bồi dưỡng theo phương châm học tập suốt đời. Đồng thời, đẩy mạnh công tác kiểm tra, đánh giá kết quả bồi dưỡng thường xuyên giáo viên . Phát huy vai trò của đội ngũ chuyên gia, giáo viên cốt cán trong việc kiểm tra, hướng dẫn và bồi dưỡng giáo viên tại chỗ.
               II. Nguyên tắc bồi dưỡng thường xuyên:
           - Đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ năm học, chuẩn nghề nghiệp, vị trí việc làm và nhu cầu phát triển của địa phương và của ngành;
             - Bảo đảm đề cao ý thức tự học, bồi dưỡng liên tục, việc lựa chọn chương trình bồi dưỡng theo yêu cầu của chuẩn nghề  nghiệp, vị trí việc làm của GV, CBQL;
Thực hiện phân công, phân cấp và cơ chế phối hợp trong tổ chức BDTX; Bảo đảm thiết thực, chất lượng, công khai, minh bạch, hiệu quả.
              III. Đối tượng bồi dưỡng
Cán bộ quản lý và giáo viên đang trực tiếp giảng dạy.
              IV. Nội dung, thời lượng bồi dưỡng (120 tiết/năm học)
              1. Chương trình bồi dưỡng 140 tiết/năm học.
             - Bồi dưỡng chính trị, thời sự, nghị quyết, chính sách của Đảng, Nhà nước (Chỉ thị 666/BGDĐT về nhiệm vụ, giải pháp năm học 2020-2021 của Ngành GD; các văn bản chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo về yêu cầu thực hiện nhiệm vụ năm học 2020-2021.
            - Triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Huyện, xã nhiệm kỳ (2020 - 2025) và Chương trình “Phát triển giáo dục và đào tạo”. 
            - Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với nội dung chuyên đề học tập năm 2020: “ Tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
           - Các nội dung bồi dưỡng của SGD-ĐT; PGD-ĐT năm học 2020-2021 về đường lối, chính sách phát triển giáo dục phổ thông; Chương trình GDPT 2018; nội dung các môn học/ hoạt động giáo dục thuôc CTGDPT 2018; kiến thức, kĩ năng nghiệp vụ lãnh đạo, quản trị cơ sở GDPT: Nội dung bồi dưỡng theo QĐ 4660/QĐ-BGDĐT ngày 04/12/2019 của BGD-ĐT về việc ban hành danh mục bồi dưỡng GV cốt cán và CBQL GDPT cốt cán để thực hiện công tác BDTX GV, CBQL cơ sở GDPT.
 
              2. Chương trình bồi dưỡng 2: 40 tiết/năm học.
            - Chương trình bồi dưỡng cập nhật kiến thức, kĩ năng chuyên ngành thực hiện nhiệm vụ phát triển GDTH theo từng thời kỳ của mỗi địa phương. Phòng Giáo dục và Đào tạo quy định cụ thể các nội dung bồi dưỡng về phát triển GDPT của địa phương, thực hiện chương trình giáo dục phổ thông tại địa phương.  
          - Bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn cho giáo viên, các nội dung nhằm đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ năm học. Thực hiện hàng tháng thông qua các lớp tập huấn, các hoạt động chuyên đề..., do Sở Giáo dục và Đào tạo; Phòng GD&ĐT tổ chức và trường tổ chức triển khai thực hiện (Có lưu hồ sơ minh chứng tại trường).
           3. Chương trình bồi dưỡng 3  : 40 tiết/năm học.
        Thực hiện theo Thông tư số 17/2019/TT-BGDĐT, ngày 01/11/2019 của Bộ giáo dục và Đào tạo ( Ban hành Chương trình BDTX giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông ). Giáo viên tự chọn các Môđun để giáo viên bồi dưỡng: Từ Môđun GVPT 01 đến Môđun GVPT 15.
          4. Tài liệu bồi dưỡng
          Tài liệu BDTX được phát hành dưới dạng ấn phẩm, băng tiếng, băng hình, sách in, sách hướng dẫn dạy và học, tài liệu tham khảo. Ngoài ra giáo viên, CBQL có sử dụng và khai thác tài liệu phù hợp khác phục vụ cho việc bồi dưỡng, tự học qua mạng “trường học kết nối”, “E-leaming”, tài liệu hội thảo, nghiên cứu khoa học…nhằm thực hiện tốt việc BDTX của bản thân theo quy định của quy chế BDTX hiện hành.
          V. HÌNH THỨC BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN
          1.Tự học, tự nghiên cứu tài liệu, nghiên cứu chương trình BDTX của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
          2. Học tập trung có hướng dẫn của báo cáo viên ở các cơ sở giáo dục do Bộ Giáo dục và Đào tạo giao nhiệm vụ.
       3. Học tập từ xa, qua mạng kết hợp với tổ chức sinh hoạt tổ/nhóm chuyên môn trong trường hoặc cụm trường…
           VI.ĐÁNH GIÁ VÀ CÔNG NHẬN KẾT QUẢ BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN
          1. Đánh giá BDTX
          - Đánh giá việc vận dụng kiến thức BDTX vào thực tiển dạy học, giáo dục học sinh; thực tiển quản lý cơ sở giáo dục phổ thông. Đánh giá thông qua hệ thống câu hỏi trắc nghiệm( đối với các nội dung lý thuyết), bài tập nghiên cứu, bài thu hoạch (đối với nội dung thực hành) đảm bảo đáp ứng yêu cầu về mục tiêu, yêu cầu cần đạt, nội dung Chương trình BDTX và Quy chế hiện hành.
          - Việc đánh giá kết quả BDTX GV, CBQL, phải thực hiện nghiêm túc, đánh giá đúng kết quả bồi dưỡng của người học. Đặc biệt là phải làm cho mỗi GV, CBQL luôn có ý thức tự giác bồi dưỡng để nâng cao năng lực cho bản thân, đáp ứng các yêu cầu về giáo dục và đào tạo.
          2. Phương thức đánh giá kết quả BDTX
          - Hình thức đánh giá kết quả BDTX: Giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông thực hiện nhiệm vụ BDTX tổ chức bồi dưỡng, kiểm tra, đánh giá cấp chứng chỉ theo quy định.
          - Thang điểm đánh giá kết quả BDTX: Việc chấm điểm, đánh giá kết quả BDTX đối với Chương trình bồi dưỡng ( CTBD ) 1, CTBD 2, CTBD 3 được đánh giá theo thang điểm 10 và yêu cầu khi điểm của CTBD 1, CTBD 2, CTBD 3 đạt điểm từ 5 trở lên ( không có CTBD nào dưới 5 ).   
          - Kết quả đánh giá BDTX: Được lưu vào hồ sơ của cán bộ quản lý và giáo viên, là căn cứ để đánh giá, xếp loại CBQL, giáo viên, xét các danh hiệu thi đua, thực hiện chế độ, chính sách.
          3. Cấp chứng chỉ BDTX
          Việc cấp chứng chỉ BDTX thực hiện theo quy định về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.
          VII. Tổ chức thực hiện:
          1. Trách nhiệm của Hiệu trưởng:
          - Xây dựng kế hoạch và triển khai công tác BDTX cho giáo viên;
          - Hướng dẫn giáo viên xây dựng kế hoạch BDTX cá nhân;
         - Hướng dẫn tổ chuyên môn tổ chức đánh giá kết quả BDTX giáo viên, tổng hợp báo cáo và đề nghị về Phòng Giáo dục và Đào tạo cuối tháng 5/2021.
            2. Trách nhiệm của tổ chuyên môn:
          - Xây dựng kế hoạch BDTX của tổ, phê duyệt kế hoạch BDTX của tổ viên trước 15/9/2020 và nộp cho Chuyên môn phê duyệt ngày 15/9/2020.
            - Thực hiện các quy định về BDTX của Sở Giáo dục và Đào tạo, Phòng Giáo dục và  Đào tạo  và  của nhà trường .
             - Tổ chức đánh giá và báo cáo kết quả BDTX của giáo viên cho nhà trường.
             - Thời gian hoàn tất đánh giá BDTX tại Tổ khối: ngày 20/5/2021.
            - Nộp báo cáo kết quả và danh sách đề nghị công nhận kết quả BDTX cho trường ngày 25/5/2021.  
           3. Trách nhiệm của giáo viên:
         - Xây dựng và hoàn thành kế hoạch BDTX của cá nhân, nộp cho tổ chuyên môn phê duyệt trước ngày 15/9/2020
          - Nghiêm chỉnh thực hiện các quy định về BDTX của Sở Giáo dục và Đào tạo, Phòng Giáo dục và Đào tạo và cùa nhà trường.
          - Hoàn thành tốt nhiệm vụ BDTX của cá nhân vào cuối năm học.
Nhà trường yêu cầu Giáo viên nghiêm túc tổ chức thực hiện. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vấn đề phát sinh, vướng mắc thì báo cáo với Ban giám hiệu để có hướng giải quyết kịp thời./.
 
Nơi nhận:                                                                                                                        HIỆU TRƯỞNG
- Phòng GD&ĐT GR;                                                                        
- Tất cả giáo viên nhà trường
- Lưu VT
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Trần Ngọc Bích
 

 

HỖ TRỢ ONLINE

Công nghệ thông tin

Name: Danh Minh Nhựt
Ban Giám Hiệu

Name: Trần Ngọc Bích

THÀNH VIÊN ĐĂNG NHẬP

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 3


Hôm nayHôm nay : 97

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 6339

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 538123

Họp mặt Nhà giáo Việt Nam 20/11 (video) Lượt xem: 137

Cậu học trò dũng cảm cứu bạn
TT - Ngày 25-9, em Nguyễn Nhật Trường (15 tuổi, ngụ xã Long Định, huyện Bình Đại, Bến Tre) đã lao ra cứu em Dương Thị Thu Thương,...
Đăng lúc: 12-10-2014 05:22:44 PM
Vào lớp 1 không cần 'bằng tốt...
(TNO) Ngày 12.6, Sở Giáo dục - Đào tạo TP.HCM ban hành văn bản hướng dẫn công tác tuyển sinh vào lớp 1 và chuyển trường năm học...
Đăng lúc: 13-06-2014 09:46:31 AM
Cô học trò xin làm tạp vụ nay...
TT - Nhà cô giáo Nhữ Thị Hoa, nhân vật trong bài “Cô học trò xin làm tạp vụ” (Tuổi Trẻ 22-5), nhỏ nhắn, bộn bề sách vở và khuất...
Đăng lúc: 23-05-2014 08:17:55 AM
Giáo viên, học sinh Huế mít...
Sáng 17.5, hơn 600 giáo viên, học sinh đại diện cho các trường học trên toàn tỉnh Thừa Thiên-Huế đã tham gia mít tinh phản đối...
Đăng lúc: 21-05-2014 08:48:46 PM
Thủ tướng đồng ý rút đề án đổi...
(NLĐO) - Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đồng ý để Bộ GD-ĐT rút Đề án xây dựng, triển khai chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ...
Đăng lúc: 07-05-2014 08:17:52 PM
Nghị lực kỳ diệu của cô bé...
Cô bé không tay, không chân Nguyễn Linh Chi được gọi với cái tên “Nick Vujicic Việt Nam” ở Yên Bái khiến bất cứ ai đều phải ngưỡng...
Đăng lúc: 20-04-2014 06:32:45 PM
Nêu cao tinh thần trách nhiệm,...
Thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Trung...
Đăng lúc: 08-04-2014 07:27:40 PM
Cô giáo trẻ rời quê lên cắm...
Gần bốn năm nay, cô giáo trẻ người Kinh, Phạm Thị Thương, sinh năm 1987, quê ở một xã đồng bằng của huyện Thăng Bình đã rời nhà,...
Đăng lúc: 08-04-2014 07:36:37 PM
   
Facebook   Google Yahoo Giáo án điện tử  Tranh ảnh SGK Báo giáo dục Bóng đá Mầm non Báo tuổi trẻ
 
SK&ĐS   Google Maps Dân trí Cốc cốc  Bài giảng điện tử  Web trẻ thơ Cốc cốc nhà Sinh viên IT Google dịch


TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG TIỂU HỌC LONG THẠNH 4 - HUYỆN GIỒNG RIỀNG
Địa chỉ: Xã Long Thạnh huyện Giồng Riềng tỉnh Kiên Giang
Website: http://c1longthanh4.giongrieng
.edu.vn - Email: c1longthanh4gr.kiengiang@moet.edu.vn